Unieważnienie kredytu w EURO Raiffeisen (Polbank EFG)

Artykuł przedstawia analizę kredytu hipotecznego EURO zawartego z EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (obecnie: Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft) pod kątem możliwości unieważnienia niniejszej umowy.

Pozew o unieważnienie kredytu w EURO – kredyt hipoteczny Polbank EFG

Wzorzec umowny – kredyt hipoteczny zawierany z nieistniejącym już bankiem EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, zawiera niedozwolone zapisy, które umożliwiają bankowi prawo do ustalania salda kredytu oraz wysokości rat kapitałowo – odsetkowych zgodnie z kursami wskazywanymi przez bank we własnych tabelach kursowych.

Omawiane zapisy znajdują się w Regulaminie i niewątpliwie mają one charakter postanowień niedozwolonych (abuzywnych), których eliminacji z umowy winna prowadzić do unieważnienia umowy kredytowej w całości:

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredy następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień
§ 11” –
§ 7 ust. 4 Regulaminu.

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej spłacanych zgodnie z Umową w złotych: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązująca w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu; 2) jeśli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”  § 9 ust. 2 Regulaminu.

Kredyt hipoteczny Polbank EFG w EURO z 2009 i 2010 roku

EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Kredyty EURO udzielał kredytów w EURO przede wszystkim w latach 2009 – 2010. Oczywiście umowy te (w walucie EURO) były udzielane również w późniejszych latach.

Kredyty w EURO będące częścią portfela Raiffeisen z późniejszego okresu 2009 i w szczególności roku 2010 zawierały w Regulaminie zapisy mówiące o sposobie ustalania kursów walut przez bank (§ 15 ust. 7 – 8 Regulaminu lub § 15 ust. 6 – 7 Regulaminu). Dla oceny ważności zawartej umowy zapisy te są jednak bez znaczenia, albowiem nie pozwalają one w sposób samodzielny na ustalenie przez kredytobiorcę oraz w oparciu o obiektywne kryteria, kursów wymiany stosowanych przez bank. Warto w tym zakresie odwołać się do wyroku TSUE z dnia 18 listopada 2021 r., C – 212/20.

Dodatkowo wzorce z 2010 r. zawierają w Regulaminie zapisy umożliwiające spłatę kredytu od początku w walucie EURO. W ocenie Kancelarii okoliczność ta jest bez znaczenia dla oceny ważności zawartej umowy kredytowej.

Jak unieważnić kredyt w EURO Raiffeisen (Polbank EFG)

Aby móc wystąpić na drogę postępowania sądowego należy w pierwszej kolejności dokonać oceny umowy pod kątem znajdujących się w niej postanowień, ustalić okoliczności związane z samym procesem zawarcia umowy oraz cel kredytowy (czy ma on charakter konsumencki).

Kolejnym krokiem jest uzyskanie stosownego zaświadczenia przedstawiającego historię wypłaty oraz spłaty kredytu, wystosowanie do banku wezwania do zapłaty i następnie pozwu o ustalenie lub zapłatę do właściwego sądu.

2 thoughts on “Unieważnienie kredytu w EURO Raiffeisen (Polbank EFG)”

  1. Pingback: Kredyt EURO z 2010 r. Polbank EFG nieważny - Kancelaria CST

  2. Pingback: Wstrzymanie spłaty kredytu EURO - Raiffeisen - Kancelaria CST

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *