Upadłości przedsiębiorców oraz spółek

Zakres usług
 1. analiza stanu faktycznego oraz prawnego pod kątem zasadności ogłoszenia upadłości firmy
 2. pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ogłoszenia upadłości firmy
 3. ustalenie listy wierzytelności oraz wszystkich innych istotnych okoliczności dla możliwości ogłoszenia upadłości firmy
 4. przygotowanie i złożenie w systemie KRZ kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości firmy
 5. reprezentacja w toku postępowania sądowego przed sądem upadłościowym
 6. wsparcie w kontaktach z wierzycielami, syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego
 7. porady prawne dotyczące przebiegu postępowania upadłościowego oraz skutków ogłoszenia upadłości firmy
 8. reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 9. reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządu (art. 299 KSH)

Upadłość przedsiębiorców oraz spółek - pomoc prawna dla zadłużonych firm. Kancelaria od spraw upadłościowych w Poznaniu

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkom prawa handlowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Analizujemy czy spełnione zostały przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i w przypadku ich spełnienia sporządzamy kompletny wniosek do sądu upadłościowego. Pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. 

Oferta Kancelarii ma również na celu ochronę przedsiębiorców oraz członków zarządu przed negatywnymi skutkami niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy w terminie.

Niewypłacalność przedsiębiorstwa – kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstaje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości, którą jest tzw. niewypłacalność dłużnika. Niewypłacalność z kolei oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (tzw. niewypłacalność płynnościowa).

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego przyjmuje się, że dłużnik stał się niewypłacalny jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Doświadczony Zespół Kancelarii specjalizujący się w prawie upadłościowym nie tylko wyjaśni kiedy powstała ewentualna niewypłacalność, ale również wyliczy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który powinien zostać złożyć w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła niewypłacalność. W rzeczywistości wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony nie później niż przed upływem 4-tego miesiąca, licząc od terminu zapłaty (data wymagalności) drugiego z rzędu niespłacanego w terminie zobowiązania.

Konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie – jak ich uniknąć?

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy spoczywa na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (JDG), członkach zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej), wspólnikach spółki jawnej czy komplementariuszach.

Skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy w terminie są znaczące i do najpoważniejszych zalicza się: 

 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe
 • odpowiedzialność członków zarządu za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
 • odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

Z uwagi na surowe konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie osoby, na których ciąży obowiązek zgłoszenia takiego wniosku, nie powinny bagatelizować problemów finansowych firmy.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz spółek zagrożonych upadłością. Analizujemy czy zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości firmy, kompletujemy niezbędną dokumentację i składamy wniosek o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, aby uniknąć wspomnianych konsekwencji niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Ochrona prawna Członków Zarządów przed skutkami niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy w terminie

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Członków Zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomoc ta ukierunkowana jest nie tylko na reprezentację w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności subsydiarnej Członków Zarządu (art. 299 KSH), ale przede wszystkim na uniknięcie konsekwencji związanych z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości firmy w terminie. 

Nasza specjalizacja to ochrona Członków Zarządu przed wspomnianymi skutkami. Na bieżąco analizujemy sytuację finansową firmy i wskazujemy moment, w którym należy podjąć niezbędne kroki restrukturyzacyjne lub zmierzające do zakończenia działalności gospodarczej.