Unieważnienie kredytu EURO Nordea Habitat

Czy można unieważnić umowę kredytową EURO zawartą z Nordea Bank Polska S.A.? Zapraszamy do analizy zapisów znajdujących się w umowie o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat.

Pozew o unieważnienie umowy w EURO – wzorzec Nordea Habitat

Przede wszystkim są to znajdujące się w umowach klauzule niedozwolone, które dają bankowi prawo do przeliczenia kwoty kredytu oraz rat kapitałowo – odsetkowych według kursów kupna i sprzedaży znajdujących się w tabelach kursów tworzonych przez bank.

Nadto, wadą są niewłaściwe informacje przekazywane odnośnie ryzyka kursowego. We wzorach umownych Nordea Habitat, ryzyko kursowe przedstawiane było co do zasady we wniosku kredytowym oraz poprzez zamieszczenie w umowie standardowego, nienegocjowalnego zapisu o poinformowaniu kredytobiorcy o ryzyku kursowym. Przykładowy zapis:

§ 1 ust. 3 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/Zmiana kuru waluty wpływa na wypłacane w złotych przez Bank kwoty transz kredytu oraz na spłacane w złotych przez Kredytobiorcę kwoty rat kapitałowo – odsetkowych.. 2/Ryzyko związane ze zmianą kursu waluty ponosi Kredytobiorca, z uwzględnieniem § 11 ust. 2 – 4 oraz § 18 ust. 6”.   

Kredyty EURO (w tym Nordea Habitat) zawierane były przede wszystkim w latach 2009 – 2011, a więc po okresie największej popularności tzw. kredytów frankowych. Przedstawione poniżej przykładowe zapisy umów o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat prowadzą do wniosku, że istnieje duża szansa aby unieważnić kredyt w EURO.

Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat w EURO z 2009 r. – klauzule niedozwolone

Umowy z 2009 r. zawierane z bankiem Nordea Bank Polska S.A. (obecnie: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) zawierają następujące zapisy, które w świetle przepisów prawa oraz orzecznictwa TSUE a także sądów powszechnych, uznać należy za abuzywne (niedozwolone):

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” – § 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy;

1. W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, wypłata następuje w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość wypłaconej kwoty wyrażonej w walucie obcej. 2. Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” – § 13 ust. 1 – 2 Części Ogólnej Umowy;

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ Harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany, 2/ Spłata następuje: a) w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej (…), 3/ przy Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo – odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” – § 15 ust. 7 Części Ogólnej Umowy.

Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat w EURO z 2010 r. – kredyt denominowany a klauzule niedozwolone

Omawiany wzorzec umowny – w przypadku tzw. kredytu denominowanego gdzie kwota kredytu wyrażona jest w walucie obcej – zawiera bardzo zbliżone zapisy co umowa Nordea Habitat z 2009 r. Różnice mogą dotyczyć numeracji oraz kosmetycznych zmian w treści poszczególnych zapisów.

Bez wątpienia umowa ta zawiera niedozwolone zapisy dotyczące przeliczenia kwoty kredytu z EURO na PLN i następnie rat kapitałowo – odsetkowych z EURO na PLN. Dla oceny ważności umowy bez znaczenia jest możliwość spłaty kredytu od początku w walucie EURO.

Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat w EURO z 2010 r. – kredyt indeksowany a klauzule niedozwolone

W 2010 r. Nordea Bank Polska S.A. udzielał także tzw. kredytów indeksowanych, gdzie kwota kredytu wyrażona jest w walucie polskiej i następnie była przeliczana na walutę obcą (EURO).

W tym wzorcu umownym niedozwolone zapisy mają następującą treść:

Kwota udzielonego kredytu z zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość zobowiązania Kredytobiorcy do spłaty, wyrażona w EUR, określana będzie po wypłacie całej kwoty kredytu i po przeliczeniach na tę walutę po kursie jej kupna, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków”§ 1 ust. 2 Części Szczególnej Umowy;

„1. W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej: 1/ Kwota udzielonego kredytu określona jest w CSU w złotych, z zastrzeżeniem, że kwota ta jest indeksowana do waluty obcej na zasadach, określonych w pkt 2; 2/ Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po bezgotówkowym kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków” – § 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy;

W przypadku wypłat w złotych, kwota transzy po wypłaceniu przeliczana jest przez Bank na walutę, do jakiej kredyt jest indeksowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu i momencie wypłaty środków” –  § 16 ust. 4 Części Ogólnej Umowy;

W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej: 3/ Spłata kredytu w złotych następuje w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo – odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według ostatniej Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty” – § 19 ust. 3 Części Ogólnej Umowy.

Bez wątpienia ww. zapisy mają niedozwolony charakter, a ich eliminacja z umowy powinna prowadzić do jej upadku w całości (unieważnienia).

Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat w EURO z 2011 r. – klauzule niedozwolone

Wzorce z roku 2011 r. są trudniejsze ponieważ zawierają zapisy umożliwiające spłatę kredytu od początku w walucie obcej oraz zapis mówiący o możliwości wypłaty kwoty kredytu w walucie polskiej lub obcej. W znakomitej większości cel kredytowy dotyczył zobowiązania w Polsce (np. zapłata za mieszkanie), co sprawia że możliwość wypłaty kredytu w walucie obcej miała charakter pozorny.

Kancelaria także prowadzi sprawy sądowe dotyczące wzorca umownego Nordea Habitat z 2011 r., w którym to wzorcu znajdziemy podobne zapisy co kredycie indeksowanym Nordea Habitat z 2010 r.

Niemniej część wzorców z 2011 r. (zwłaszcza z drugiej części tego roku), zawierała bardziej rozbudowane zapisy o następującej treści:

Kwota i waluta kredytu z zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość zobowiązania Kredytobiorcy do spłaty, wyrażona w EUR, określana będzie po wypłacie całej kwoty kredytu i po przeliczeniach na tą walutę po kursie jej kupna, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków”§ 1 ust. 2 Części Szczególnej Umowy;

„1. W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej: 1/ Kwota udzielonego kredytu określona jest w CSU w złotych, z zastrzeżeniem, że kwota ta jest indeksowana do waluty obcej na zasadach, określonych w pkt 2; 2/ Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po bezgotówkowym kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków, zgodnie z uregulowaniem § 9a” – § 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy;

W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej, uruchomienie środków następuje: 1/ w złotych (Bank stosuje do przeliczenia zobowiązania bezgotówkowy kurs kupna danej waluty według obowiązującej Tabeli kursów ustalany zgodnie z zasadami określonymi w § 9a” –  § 14 ust. 1 pkt 1/ Części Ogólnej Umowy;

W przypadku wypłat w złotych, kwota transzy po wypłaceniu przeliczana jest przez Bank na walutę, do jakiej kredyt jest indeksowany, według bezgotówkowego kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu wypłaty środków” –  § 14 ust. 4 Części Ogólnej Umowy;

W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej: 3/ Spłata kredytu w złotych następuje w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo – odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się bezgotówkowy kurs sprzedaży danej waluty według ostatniej Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty zgodnie z zasadami określonymi w § 9a” § 17 ust. 3 Części Ogólnej Umowy.

O czym była już mowa – w ocenie Kancelarii – zapis mówiący o możliwości wypłaty kredytu w walucie obcej stwarza jedynie pozór takiej możliwości i nie naprawia znajdujących się w umowie wad.

Nadto, zapis dotyczący sposobu ustalania kursów walut (§ 9a lub § 11a Części Ogólnej Umowy) nie pozwala na ustalenie w sposób obiektywny mechanizmu tworzenia tabel kursowych przez bank i tym samym ustalania kursów, co stoi w opozycji do orzecznictwa TSUE (wyrok TSUE z dnia 18 listopada 2021 r., C – 212/20).

Czy można unieważnić kredyt EURO Nordea Habitat?

Zdaniem Kancelarii praktycznie wszystkie wzorce umowne Nordea Habitat udzielane w latach 2009 – 2011 w walucie EURO zawierają wady, które umożliwiają wystąpienie do sądu z pozwem o unieważnienie kredytu EURO.

Rozstrzygnięcia sądów jakie zapadają w tych sprawach – w tym w sprawach prowadzonych przez Kancelarię dotyczące kredytów EURO – polegają na stwierdzeniu nieważności kredytu EURO, co otwiera drogę do wykreślenia hipoteki oraz dokonania stosownego rozliczenia z bankiem nieważnej umowy.

1 thought on “Unieważnienie kredytu EURO Nordea Habitat”

  1. Pingback: Unieważnienie kredytu w EURO Raiffeisen (Polbank EFG) - Kancelaria CST

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *