Restrukturyzacje firm

Zakres usług
  1. analiza stanu faktycznego oraz prawnego pod kątem zasadności restrukturyzacji firmy
  2. pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o restrukturyzację firmy
  3. ustalenie wszystkich innych istotnych okoliczności dla możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego firmy
  4. przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego firmy
  5. reprezentacja w toku postępowania sądowego przed sądem restrukturyzacyjnym
  6. porady prawne dotyczące przebiegu oraz skutków postępowania restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacja firm - pomoc prawna dla zadłużonych firm. Kancelaria od spraw restrukturyzacyjnych w Poznaniu

Restrukturyzacja jest alternatywą dla firm które utraciły płynność finansową, ale chcą i mogą prowadzić dalej działalność gospodarczą. Celem bowiem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wszczęcie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Istotne jest aby dokonać wyboru takiej formy restrukturyzacji (procedury restrukturyzacyjnej), która jest optymalna dla danego przedsiębiorstwa oraz dostosowana do jego kondycji finansowej i ilości spornych wierzytelności.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla zadłużonych firm, które chcą uniknąć upadłości, wyjść na prostą i kontynuować biznes.

Przesłanki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego – kiedy można złożyć wniosek o restrukturyzację firmy?

Złożenie wniosku o restrukturyzację firmy uzależnione jest od spełnienia przesłanek, których wystąpienie jest warunkiem wszczęcia niniejszego postępowania oraz braku przesłanek negatywnych, uniemożliwiających przeprowadzenie restrukturyzacji firmy.

Przesłankami pozytywnymi są: 1) stan niewypłacalności dłużnika, przez który rozumie się utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub 2) stan zagrożenia niewypłacalności dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może on stać się niewypłacalny. Przyjmuje się, że dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością, jeżeli pomimo wykonywania swoich zobowiązań i posiadania zdolności do ich wykonywania, według rozsądnej i obiektywnej oceny jego sytuacji ekonomicznej należy przewidywać, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny.

Z kolei przesłanki negatywne, które skutkują odmową otwarcia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego to: 1) pokrzywdzenie wierzycieli w wyniku przeprowadzenia takiego postępowania; 2) brak uprawdopodobnienia zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu (dotyczy to postępowania układowego oraz sanacyjnego).

Kancelaria dokonuje na rzecz Klientów analizy prawnej stanu firmy pod kątem możliwości wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym czy spełnione są ww. przesłanki wszczęcia takowego postępowania.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – jak wybrać to właściwe?

Prawo restrukturyzacyjne daje przedsiębiorcy możliwość wyboru jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowania te różnią się stopniem sformalizowania oraz zakresem ingerencji przez sąd i nadzorcę (nadzorcę układu albo nadzorcę sądowego) albo zarządcę w prowadzoną firmę.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

1) umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu; 

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Jest to najkrótsze i najprostsze postępowanie restrukturyzacyjne, w którym to postepowaniu dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym, sporządza razem z niniejszym doradcą propozycje układowe oraz zbiera od wierzycieli głosy za przyjęciem układu.

W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów wierzycieli opowiadających się za propozycjami układowymi (przyjęcia układu), dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie niniejszego układu.

Przyspieszone postępowanie układowe

1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie to wszczynane jest na wniosek dłużnika, do którego załącza się m.in. propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym.

Sąd, uwzględniając wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, wydaje postanowienie w tym przedmiocie. Z chwilą wydania postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się tzw. masą układową.

Postępowanie układowe

1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie to przewidziane jest dla przedsiębiorców, których suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania na układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania na układem.

Postępowanie to wszczynane jest na wniosek dłużnika (o otwarcie postępowania układowego). Z chwilą wydania postanowienia o otwarciu postępowaniu układowego, mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się tzw. masą układową.

Postępowanie sanacyjne

1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej sformalizowanym i restrykcyjnym z postępowań restrukturyzacyjnych.

Sanacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, gdzie tylko dogłębna restrukturyzacja firmy pozwoli na jej uratowanie (poprawę sytuacji ekonomicznej oraz  przywrócenie dłużnikowi możliwości spłaty długów).

Kancelaria w oparciu o analizę sytuacji prawnej zadłużonej firmy doradza, które z postępowań restrukturyzacyjnych będzie najkorzystniejsze dla Klienta oraz dobiera odpowiednią strategię.

Restrukturyzacja a upadłość firmy – pomoc prawna dla niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością firm

Przepisy prawa pozwalają na jednoczesne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy oraz wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacja ma jednak pierwszeństwo przed likwidacją (upadłością) firmy. W przypadku zatem zbiegu wniosku o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Celem jednoczesnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i restrukturyzację firmy jest ochrona osoby zarządzającej firmą przed odpowiedzialnością za długi tejże firmy. Przed osobistą odpowiedzialnością za długi chroni jedynie otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a nie samo złożenie wniosku (w przeciwieństwie do wniosku o ogłoszenie upadłości).

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w sprawach restrukturyzacyjnych ma za zadanie nie tylko ochronę firmy przed upadłością, ale również ochronę osób zarządzających (Członków Zarządu) przed konsekwencjami niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.