Rękojmia i odszkodowania deweloperskie

Zakres usług
 1. pomoc prawna w przypadku braku wydania lokalu lub przeniesienia jego prawa własności
 2. sporządzanie wezwań do naprawy wad lokalu lub nieruchomości
 3. reprezentacja Klientów w sporach sądowych przeciwko deweloperom
 4. reprezentacja Klientów w sporach przeciwko sprzedawcom nieruchomości na rynku wtórnym
 5. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko deweloperom
 6. dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko deweloperom
 7. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprzedawcom nieruchomości na rynku wtórnym
 8. dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko sprzedawcom nieruchomości na rynku wtórnym
 9. dochodzenie kar umownych od deweloperów i sprzedawców nieruchomości (na rynku wtórnym)
 10. obsługa prawna odbiorów budowlanych

Wady i usterki nieruchomości – Kancelaria od sporów deweloperskich w Poznaniu

Jednym z najczęstszych problemów osób, które nabyły nieruchomość od dewelopera – zaraz po problemach związanych z opóźnieniem w realizacji inwestycji – jest szereg pojawiających się wad i usterek, w związku z którymi przysługuje odszkodowanie za wady budynku lub lokalu oraz uprawnienia z tytułu rękojmi. 

Jeżeli stan nieruchomości odbiega od standardu lub założeń, jakie zostały ustalone podczas zawarcia umowy z deweloperem, to nabywca może dochodzić swoich praw. Indywidualne podejście oraz zdobyte przez lata doświadczenie gwarantuje, że skorzystanie z pomocy prawnej już na wczesnym etapie sporu z deweloperem prowadzi do zwiększenia szans na pozytywne zakończenie sprawy Klienta. 

Kancelaria oferuje swoje usługi prawne na terenie Poznania oraz okolic osobom poszukującym wymarzonego mieszkania lub domu, a także osobom, które już nabyły nieruchomość. Pomoc prawna obejmuje cały proces zakupu – od momentu wyboru nieruchomości i analizy jej stanu prawnego aż do reprezentacji Klienta w przypadku ewentualnego sporu z deweloperem.

Obsługujemy Klientów na etapie przedsądowym oraz sądowym, zgłaszamy w imieniu Klientów wady, prowadzimy negocjacje z deweloperami oraz reprezentujemy Klientów w trakcie procesów sądowych.

Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz budowlanymi, a także kosztorysantami, którzy pomogą ocenić stan techniczny inwestycji oraz wycenią szkodę, co pozostaje kluczowe dla sprawnego dochodzenia roszczeń od dewelopera. 

Czego może dotyczyć rękojmia oraz odszkodowanie deweloperskie za wady budynku lub lokalu?

Wady i usterki mogą dotyczyć każdego elementu konstrukcyjnego lub mieszkalnego, które nie odpowiadają założeniom, jakie zostały przedstawione podczas wyboru wymarzonego “M”, a także pozostają niezgodne z obowiązującymi normami budowlanymi oraz zatwierdzonym dla inwestycji projektem budowlanym. 

Nie oznacza to, że tylko wady, które jesteśmy w stanie dostrzec w trakcie odbioru mieszkania, podlegają reklamacji zgłaszanej deweloperowi. Wady mogą ujawnić się także w trakcie użytkowania nieruchomości i również podlegają one rękojmi, a także mogą być źródłem roszczeń odszkodowawczych. Mamy z nimi do czynienia m.in. w poniższych przykładach:

 • powierzchnia mieszkania niezgodna z umową deweloperską;
 • krzywizny widoczne na ścianach lub podłogach;
 • zarysowania powierzchni ścian oraz sufitów,
 • uszkodzenia ścian, sufitów, parapetów, listew przypodłogowych,
 • nieestetyczne i niefunkcjonalne klatki schodowe;
 • wilgoć pojawiająca się na ścianach lub pod nimi;
 • wady związane z powierzchnią balkonową lub tarasami;
 • uchybienia przy realizacji instalacji, w szczególności sanitarnych;
 • wadliwość prac dekarskich;
 • sposób umiejscowienia szamba- zbyt blisko budynku mieszkalnego;
 • niezgodność inwestycji z projektem budowlanym.
 • powierzchnia mieszkania niezgodna z umową deweloperską;
 • krzywizny widoczne na ścianach lub podłogach;
 • zarysowania powierzchni ścian oraz sufitów,
 • uszkodzenia ścian, sufitów, parapetów, listew przypodłogowych,
 • nieestetyczne i niefunkcjonalne klatki schodowe;
 • wilgoć pojawiająca się na ścianach lub pod nimi;
 • wady związane z powierzchnią balkonową lub tarasami;
 • uchybienia przy realizacji instalacji, w szczególności sanitarnych;
 • wadliwość prac dekarskich;
 • sposób umiejscowienia szamba- zbyt blisko budynku mieszkalnego;
 • niezgodność inwestycji z projektem budowlanym.

Niezgodność lokalu lub domu z projektem budowlanym – pomoc prawna

Jedną z najpoważniejszych wad nabywanej nieruchomości jest jej niezgodność z projektem budowlanym. Wskazana wada może pojawić się w małej inwestycji jednorodzinnej, jak i dużej budowie budynku wielorodzinnego.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji kluczowym pozostaje dobór odpowiednich działań prawnych, które umożliwią bezpieczne doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego z prawem. Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie, łącznie z ewentualną reprezentacją przed organami nadzoru budowlanego. 

Odbiór mieszkania od dewelopera – na co zwrócić uwagę?

Jest to jedna z najważniejszych czynności – odbiór lokalu to właściwy moment, aby dokładnie zbadać stan nieruchomości i zgłosić stwierdzone wady jak i wszelkie uwagi do jakości wykonania robót budowlanych. 

Podczas odbioru lokalu przez nabywcę sporządzany jest protokół zawierający wszystkie uwagi (jeżeli występują), które w ramach tej czynności są zgłaszane deweloperowi. Deweloper jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu przekazać nabywcy na papierze lub innym trwałym nośniku informację o uznaniu wad albo oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach tej odmowy.

Jeżeli deweloper nie poinformuje nabywcy o uznaniu wad albo o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach w terminie 14 dni, uważa się, że uznał wady. Deweloper jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Jeżeli pomimo zgłoszenia wad przez nabywcę deweloper nie usunie ich w sposób kompleksowy, terminowy oraz skuteczny, nabywca może domagać się swoich praw w sądzie.

Rękojmia i odszkodowania deweloperskie

Rękojmia jest istotnym terminem, o którym należy pamiętać, nabywając nieruchomość. Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (rękojmia). 

W przypadku, gdy nieruchomość zostanie sprzedana i posiada wadę, która zostanie wykryta przez nabywcę, ten może zwrócić się do dewelopera (składając stosowne oświadczenie) z żądaniem naprawy, obniżenia ceny mieszkania czy domu, a nawet odstąpić od umowy jeżeli wada jest istotna. Co ważne, na dochodzenie swoich praw nabywca ma 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru (wydania nieruchomości). Nie wszystkie usterki w zrealizowanych robotach budowlanych będą widoczne od razu, więc należy pamiętać o przysługujących nabywcy, w całym okresie rękojmi, prawach. 

Co istotne, rękojmia dotyczy także części wspólnych budynku wielorodzinnego.

Rękojmia i odszkodowania na rynku wtórnym

Klienci wielokrotnie nie mają świadomości, że rękojmia obowiązuje także w przypadku sprzedaży lokalu lub domu na rynku wtórnym. Tym samym możemy dochodzić roszczeń odszkodowawczych oraz uprawnień z tytułu rękojmi również w przypadku nabycia nieruchomości od kolejnego właściciela (na tzw. rynku wtórnym).

Mając na względzie różnice w regulacjach prawnych w przypadku dochodzenia roszczeń od sprzedawcy niebędącego deweloperem (przedsiębiorcą) kluczowe pozostaje skorzystanie z usług doświadczonej Kancelarii. Zachęcamy do kontaktu także w sytuacji wystąpienia problemu prawnego w tym zakresie.

Rękojmia i odszkodowanie za wady budynku na terenie Poznania – jakie kroki należy podjąć, aby dochodzić swoich praw?

Gdy deweloper przyjmie odpowiedzialność za wszystkie zgłoszone wady wynikające z jego uchybień, z reguły nie musimy martwić się o pozytywne zakończenie całej procedury naprawczej. Co jednak zrobić w przypadku otrzymania odmownego stanowiska od dewelopera, któremu zostały zgłoszone wady i usterki? 

Jak zostało to wskazane wcześniej osoba, która zakupiła lokal u dewelopera i stwierdziła, że są w nim drobne lub poważniejsze wady, ma przede wszystkim prawo do:

 • ubiegania się o obniżenie ceny nieruchomości;
 • żądania usunięcia wad przed dewelopera.

Są to podstawowe uprawnienia wynikające z rękojmi.

Można również domagać się swoich praw, gdy okres rękojmi oraz gwarancji już minął. W takim przypadku warto rozważyć dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, które posiada dłuższy okres przedawnienia.

W sytuacji wystąpienia wad nieruchomości rekomendujemy niezwłoczne działanie – im szybciej zostaną zgłoszone wady, tym większa szansa na pozytywne zakończenie sprawy Klienta.

Odszkodowania deweloperskie oraz dochodzenie uprawnień z rękojmi – Kancelaria w Poznaniu

Kancelaria świadczy pomoc Klientom potrzebującym fachowej porady z zakresu prawa budowlanego i prawa nieruchomości. Weryfikujemy umowy zawierane lub zawarte z deweloperami. Nasza pomoc obejmuje sytuacje wymagające rzetelnej i szczegółowej interpretacji prawa budowlanego i prawa nieruchomości. 

Doradzamy jakie kroki prawne podjąć wobec nierzetelnego dewelopera. Dzięki pomocy Kancelarii w zakresie prawa budowlanego wielokrotnie udało się pozytywnie zakończyć spór między nabywcą a deweloperem oraz wprowadzić do umów deweloperskich korzystne dla nabywców postanowienia umowne. Cechuje nas doświadczenie wyrażające się w licznych korzystnie zakończonych dla naszych Klientów sprawach (w formie ugody pieniężnej lub faktycznej i kompleksowej naprawy zgłoszonych wad). 

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań, a także innych roszczeń od dewelopera, w szczególności na terenie Poznania oraz okolic. Gwarantujemy profesjonalne i rzetelne podejście do każdej z powierzonych nam spraw. Zapraszamy do kontaktu