Prawo rodzinne

Zakres usług
 1. rozwody i separacje, zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o winie
 2. pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 3. ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 4. podział majątku
 5. ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym rozdzielności z datą wsteczną
 6. piecza naprzemienna
 7. kontakty rodziców z dziećmi
 8. kontakty członków rodziny (dziadków, rodzeństwa) z dziećmi
 9. świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, jak i byłego małżonka
 10. ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa)
 11. opieka i kuratela
 12. ubezwłasnowolnienie (częściowe, całkowite)
 13. rozliczenie majątkowe konkubinatu

Kancelaria od spraw rodzinnych w Poznaniu

Zespół Kancelarii świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach rodzinnych. W dotychczasowej praktyce, działania podjęte przez Kancelarię wielokrotnie doprowadziły do uzyskania korzystnych wyroków rozwodowych czy postanowień dotyczących kontaktów z dziećmi. Niejednokrotnie pomagaliśmy ojcom w działaniach prawnych zmierzających do odbudowania prawidłowych relacji z dziećmi w przypadku utrudniania kontaktów. 

Podejmujemy się prowadzenia spraw rodzinnych, w głównej mierze na terenie województwa wielkopolskiego, jednakże w pewnych przypadkach zapewniamy pomoc prawną również w innych rejonach kraju.

Pomoc prawna w sprawach o rozwód i separacje

Kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Prowadzimy sprawy o rozwód bez orzekania oraz z orzeczeniem w przedmiocie winy. Reprezentujemy Klientów zainteresowanych udowodnieniem winy małżonka jak i osób broniących się przed zarzutami drugiego z małżonków

W ramach świadczonych usług, kompleksowo zajmujemy się kwestiami rozwodowymi, tj. opieka nad dziećmi, władza rodzicielska, alimenty, korzystanie ze wspólnego mieszkania.

Nasza oferta w sprawach rozwodowych obejmuje także rekomendacje najbardziej korzystnych rozwiązań dotyczących rozdzielności majątkowej oraz uregulowania spraw majątkowych w kontekście późniejszego podziału majątku dorobkowego.

Pomoc prawna w sprawach dotyczących dzieci

Zajmujemy się wszelkimi kwestiami prawnymi dotyczącymi dzieci. Obejmuje to przede wszystkim sprawy o: 

 1. ustalenie kontaktów z dziećmi, zarówno rodziców, jak i członków dalszej rodziny
 2. opieki naprzemiennej
 3. pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zakazu kontaktowania się
 4. ustalenie, obniżenie, podwyższenie, wygaśnięcie alimentów
 5. ustalenie pochodzenia dziecka
 6. podjęcie rozstrzygnięć w istotnych sprawach dzieci w przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami (dotyczy to również sytuacji nagłych jak brak zgody drugiego rodzica na zagraniczny wyjazd zagraniczny)
 7. przysposobienia całkowitego lub częściowego
 8. ustalenia miejsca zamieszkania dzieci.

Dodatkowo posiadamy doświadczenie w ramach przesunięć majątkowych, które dotyczą osób niepełnoletnich (np. odrzucenie spadku przez małoletniego, darowizna nieruchomości). Nasza pomoc obejmuje przede wszystkim uzyskanie stosownej zgody Sądu opiekuńczego na dokonanie danej czynności. 

Sprawy opiekuńcze – pomoc prawna w sprawach o ubezwłasnowolnienie, władzę rodzicielską lub opiekę

Zespół Kancelarii zajmuje się również sprawami opiekuńczymi, w szczególności o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe. Kancelaria pomagała w uzyskaniu stosownego orzeczenia w przedmiocie ubezwłasnowolnienia najbliższych członków rodziny – począwszy od złożenia wniosku, poprzez udział w postępowaniu sądowym, aż do wydania postanowienia. 

Oferta Kancelarii obejmuje także sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Wielokrotnie pomagaliśmy także rodzicom, którym utrudniany jest kontakt z dziećmi, m.in. poprzez kierowanie wniosków o zagrożenie nakazem zapłaty w przypadku uniemożliwiania kontaktów z dzieckiem.

Rozliczenia majątkowe między małżonkami i konkubentami

Kancelaria zajmuje się również sprawami związanymi z podziałem majątku dorobkowego, w tym sprawami działowymi jak: dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego. 

W sprawach działowych redagujemy stosowne wnioski inicjujące postępowanie, ale także prowadzimy negocjacje celem ugodowego rozwiązania sporu. Prowadząc kompleksowo sprawy rozwodowe oraz następujące po nich sprawy majątkowe, doradzamy w zakresie ustalenia jak najkorzystniejszej daty rozdzielności majątkowej. 

Ponadto, oferujemy pomoc w przypadku rozliczeń majątkowych konkubinatu. Dotyczy to między innymi spraw polegających na dochodzeniu zwrotu przekazanych prezentów czy nakładów poczynionych na nieruchomości, należących do byłego partnera.