Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).

 1. Dane Administratora danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych są:
  • Piotr Chomicz – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Chomicz, ul. Słowackiego 38/1, 60-825 Poznań, NIP: 7811976655, REGON: 380771131;
  • Michał Śląski – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Śląski, adres: ul. Słowackiego 38/1, 60 – 825 Poznań, NIP 7772993743, REGON: 360709509;
  • Łukasz Trzaskowski – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Trzaskowski, adres: ul. Słowackiego 38/1, 60-825 Poznań, NIP: 7822823518, REGON: 380649714;
  • wspólnicy spółki cywilnej CST Chomicz Śląski Trzaskowski  Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych spółka cywilna, ul. Juliusza Słowackiego 38/1, 60 – 825 Poznań, NIP: 7812058097, REGON 526533404, adres e-mail: kontakt@cst-kancelaria.pl, adres do doręczeń: ul. Juliusza Słowackiego 38/1, 60 – 825 Poznań.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularz kontaktowego wiadomość – podstawą prawną przetwarzania niniejszych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • podjęcia działań przed zawarciem, zawarcie i wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wykonania ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; e) utrzymywania korespondencji mailowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • utrzymywania korespondencji mailowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Udostępnianie danych osobowych
  Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, zewnętrznym firmom pocztowym, kurierskim lub księgowym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia, w przypadku realizacji płatności bankom oraz innym podmiotom o ile obowiązek taki przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  W przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego, Twoje dane nie będą przekazywane inne podmiotom – za wyjątkiem podmiotu obsługującego formularz oraz pocztę e-mail.

 4. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Zakres przetwarzania danych osobowych to: imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer NIP, wszelkie inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji mailowej, a także inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.

  W przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego, będę przetwarzał Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 5. Okres przechowywanie danych osobowych
  Twoje dane osobowe będę przechowywał przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały one przekazane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w związku z okresem przechowania dokumentów rozliczeniowych.

  Danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym danych osobowych nie będą przechowywane dłużej niż przez 2 miesiące – po tym okresie zostaną one usunięte.

 6. Prawa użytkowników
  Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, a ponadto możesz w każdym czasie zwrócić się do Administratora danych osobowych pisemnie na adres: ul. Słowackiego 38/1, 60-825 Poznań albo na adres e-mail: kontakt@cst-kancelaria.pl z żądaniem: a) sprostowania lub usunięcia danych osobowych, b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; d) przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu.

  Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody – możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, informując Administratora danych osobowych o tym – przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 8. Pozostałe informacje
  Twoje dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania, przy czym bez ich przekazania Administrator danych osobowych nie będzie mógł odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail, podjąć działań związanych z zawarciem jak i wykonaniem umowy oraz utrzymywaniem korespondencji mailowej.

  Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. A.