Prawo karne

Zakres usług
 1. podejmowanie czynności obrończych na etapie postępowania przygotowawczego – od momentu zatrzymania do zakończenia dochodzenia/śledztwa
 2. obrona oskarżonych na etapie postępowania sądowego
 3. reprezentacja pokrzywdzonych począwszy, od pomocy w przygotowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez reprezentację na etapie przygotowawczym oraz sądowym
 4. prowadzenie spraw na etapie postępowania wykonawczego, w tym: prowadzenie spraw oraz przygotowywanie wniosków o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie,  wyrok łączny, odroczenie wykonania kary
 5. sporządzanie pism procesowych w postępowaniu karnym
 6. reprezentacja skazanych na etapie postępowania wykonawczego

Kancelaria od spraw karnych w Poznaniu

Oferujemy pomoc prawną dla podejrzanych, oskarżonych, skazanych oraz pokrzywdzonych. Z uwagi na posiadane doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, pomoc ta dotyczy spraw:

 1. przeciwko życiu i zdrowiu,
 2. przeciwko mieniu,
 3. przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. karno-gospodarczych,
 5. przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 6. o posiadanie i handel narkotykami. 

Pomoc prawna dla podejrzanych i oskarżonych obejmuje postępowanie przygotowawcze – dochodzenie lub śledztwo, a także obronę na etapie postępowania sądowego. Z powodzeniem świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych na terenie całego kraju. Kancelaria pomaga również osobom skazanym na etapie postępowania wykonawczego. Posiadane doświadczenie pozwala na zabezpieczenie roszczeń podmiotów pokrzywdzonych wskutek przestępstwa.

Reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego

Pomoc osobom podejrzanym obejmuje reprezentację interesów Klientów już na etapie postępowania prowadzonego przez organy ścigania. Polega to, w przeważającej mierze, na udziale we wszystkich czynnościach dochodzenia lub śledztwa. 

Kancelaria posiada bogate doświadczenia w sprawach łączących się ze stosowaniem tymczasowego aresztowania, reprezentując podejrzanych przed Sądem oraz redagując stosowne środki odwoławcze, czy negocjacje zmierzające do zwolnienia z aresztu w zamian za poręczenie majątkowe.

Obrona na etapie postępowania sądowego

Zespół Kancelarii wspiera klientów, wobec których skierowano akt oskarżenia na etapie procesu sądowego. Obejmuje to w szczególności udział w rozprawach oraz posiedzeniach w toku postępowania karnego. Nadto, nasza pomoc obejmuje sporządzanie pism procesowych w postępowaniu karnym:
 1. wniosków o zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego w postaci: tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, poręczenia społecznego, dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu lub zakazem jego wydania
 2. zabezpieczeniu paszport
 3. wniosków o wydanie rzeczy zabezpieczonych, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach
 4. wniosków o umorzenie postępowania, o warunkowe umorzenie postępowania, o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego
 5. środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosków o wznowienie postępowań, sprzeciwów od wyroku zaocznego, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o umorzenie postępowań w przypadku naprawienia przez sprawcę szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 6. zawiadomień o popełnieniu przestępstw, zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowień o umorzeniu dochodzenia/śledztwa.

Pomoc osobom pokrzywdzonym

Z powodzeniem reprezentujemy interesy pokrzywdzonych w sprawach karnych. Pomoc prawna pokrzywdzonym polega między innymi na obecności w trakcie czynności z udziałem osób, których dobra zostały naruszone, a także reprezentacji na wszystkich etapach postępowania karnego. 

W dotychczasowej praktyce Kancelaria wielokrotnie reprezentowała osoby pokrzywdzone w ramach wypadków komunikacyjnych uzyskując dla nich stosowne zadośćuczynienia oraz świadczenia w ramach nawiązki.

Pomoc prawna dla skazanych w postępowaniu wykonawczym

Kancelaria z sukcesem reprezentuje skazanych przed Sądami penitencjarnymi. Stosowne wnioski sformułowane przez zespół Kancelarii wielokrotnie pozwalały między innymi na: odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czy przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. W ramach kompleksowej pomocy Kancelaria pomaga skazanym w odroczeniu wykonania kary.  Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu i składaniu wniosków na etapie postępowania wykonawczego, takich jak: 
 1. o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności 
 2. o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 3. o wymierzenie wyroków łącznych, umorzenie lub rozłożenie grzywny na raty
 4. o zwolnienie z odbycia kary ograniczenia wolności i uznanie jej za wykonaną
 5. o przywrócenie wykonywania kary ograniczenia wolności
 6. o zawieszenie postępowania wykonawczego
 7. o wstrzymanie wykonania kary
 8. o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.