Procedura wydania warunków zabudowy a uchwalenie miejscowego planu

Bardzo częstą sytuacją jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji gdy trwa procedura wydania warunków zabudowy. Artykuł odpowiada na pytanie co dzieje się z postępowaniem o wydanie warunków zabudowy w momencie uchwalenie wspomnianego planu.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sformalizowanym i długi procesem. Organ wykonawczy gminy zobowiązany jest do podjęcia szeregu czynności, a każde naruszenie formalności może być podstawą stwierdzenia nieważności uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tym samym niejednokrotnie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi wielomiesięczny (a czasem i wieloletni) proces, co może wpłynąć na trwającą procedurę wydania warunków zabudowy.

Warunki zabudowy a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Częstym zagadnieniem pojawiającym się w praktyce Kancelarii jest właśnie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w toku trwającej procedury ustalenia warunków zabudowy, wydawanych na wniosek inwestora np. właściciela nieruchomości w danej Gminie.

Nad wskazanym problemem prawnym pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie prowadzonej pod sygn. akt  II SA/Po 805/22.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 lutego 2023 r., potwierdził że: Podstawową przesłanką umożliwiającą organowi administracji wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. W sytuacji gdy dla terenu tego obowiązuje plan miejscowy, możliwość realizacji inwestycji oceniana jest bezpośrednio na podstawie przepisów tego planu. Uchwalenie i wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w toku postępowania o wydanie warunków zabudowy skutkuje uznaniem, że postępowanie takie staje się bezprzedmiotowe.”

Umorzenie postępowania o wydanie warunków zabudowy

W konsekwencji trwające w chwili wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postępowanie w przedmiocie wydania warunków zabudowy podlega umorzeniu. Organ Gminy nie może wydać warunków zabudowy w takiej sytuacji prawnej, nawet jeżeli postępowanie o wydanie warunków zabudowy było na zaawansowanym etapie.

W tym kontekście ważnym jest bieżące monitorowanie postępowania w przedmiocie wydania warunków zabudowy, jeżeli nie pozostaje ono zawieszone, aby organ gminy wydał decyzję bez zbędnej zwłoki.  

Pomoc prawna w sprawach dotyczących warunków zabudowy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *