Jak skutecznie napisać skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może w znaczący sposób ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić zabudowę na działce stanowiącej własność mieszkańca Gminy. Tym samym powstaje pytanie, czy uchwała Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zaskarżalna, a jeżeli tak to jaka jest właściwa procedura zaskarżenia?

Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ustawodawca przewidział, iż każdy, którego interes prawny został naruszony uchwałą podjętą przez organ gminy (rada jest jednym z tych organów) może zaskarżyć uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Tym samym istnieje sądowoadministracyjna droga kwestionowania postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Więcej o samym interesie prawnym skarżącego piszemy w artykule: „Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”.

W skrócie – interes prawny ma ta osoba, której prawa zostały naruszone w wyniku wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. jest właścicielem nieruchomości objętej planem, której zabudowa jest w wyniku planu niemożliwa lub nieruchomość ta jest przeznaczana na drogę wewnętrzną.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa a skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym spowodowała, iż nie jest obecnie wymagane skierowanie do Gminy (przed wniesieniem skargi) wezwania do usunięcia naruszeń prawa.

Jednakże biorąc pod uwagę specyficzny charakter tej instytucji, jakim jest skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rekomendujemy skierowanie takiego wezwania również w przypadku kwestionowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego po wspomnianej powyżej nowelizacji.

Co istotne skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest ograniczona jakimkolwiek terminem.

Jakie można podnieść zarzuty w skardze na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Sporządzenie stosownych zarzutów będzie zależało od stanu faktycznego konkretnej sprawy, jednakże z doświadczenia spraw naszych Klientów możemy wyróżnić następujące, najczęściej pojawiające się zarzuty:

– ograniczenie prawa skarżącego bez uzasadnienia istniejącym interesem publicznym lub interesem prywatnym innych właścicieli nieruchomości;

– nieproporcjonalne naruszenie prawa własności skarżącego i uniemożliwienie lub ograniczenie możliwości zabudowy;

– naruszenie równości wobec prawa i ograniczenie prawa własności skarżącego ponad miarę (w stosunku do innych podmiotów, znajdujących się  w tej samej sytuacji prawnej).

Pomoc prawna w sporządzeniu skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Oferujemy kompleksową obsługę w przedmiocie zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym reprezentację przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

1 thought on “Jak skutecznie napisać skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?”

  1. Pingback: Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kancelaria CST

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *