Prawo budowlane

Zakres usług
 1. analiza stanu prawnego nieruchomości oraz weryfikacja księgi wieczystej nieruchomości
 2. porady budowlane w zakresie możliwości realizacji danej inwestycji na działce Klienta
 3. sporządzanie oraz weryfikowanie umów o roboty budowalne
 4. obsługa transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomości
 5. analiza dokumentów planistycznych (w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 6. sporządzanie wniosków i reprezentacja w ramach procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 7. zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do sądów administracyjnych
 8. dochodzenie odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawach dotyczących opłat planistycznych
 9. pomoc w sprawach dotyczących zmiany sposobu użytkowania
 10. pomoc w sprawach dotyczących nielegalnej zmiany sposobu użytkowania przez właścicieli nieruchomości sąsiednich
 11. pomoc w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości
 12. ustanawianie służebności oraz procesy dochodzenia odszkodowań w tym zakresie
 13. pomoc prawna w sprawach dotyczących zgłoszenia Staroście Powiatowemu budowy lub robót budowlanych
 14. pomoc prawna w sprawach odrolnienia gruntów oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
Zakres usług - reprezentacja
 1. reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie wydania warunków zabudowy
 2. reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę
 3. reprezentacja w postępowaniach legalizacyjnych samowole budowlane oraz wszelkich postępowaniach przed nadzorem budowlanym
 4. reprezentacja w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, a także podziału nieruchomości
 5. reprezentacja w sprawach z zakresu geodezji i kartografii
 6. reprezentacja w sprawach przedsądowych oraz sądowych dotyczących procesu budowy (realizacja budowy, spory wynikające z wykonywania umów z inwestorami, deweloperami, projektantami, kierownikami budów, geodetami, inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcami)
 7. reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości (w tym także sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń, skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA, wydawanie opinie prawnych w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości).

Prawo budowlane - analizy oraz porady prawne. Kancelaria prawa budowlanego w Poznaniu

Przystępując do procesu inwestycyjnego każdy właściciel nieruchomości zmuszony jest zmierzyć się z podstawowymi obowiązkami przewidzianymi prawem budowlanym oraz ograniczeniami w zabudowie wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz lokalnych aktów prawnych. 

Kancelaria w Poznaniu przeprowadza analizę stanu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem możliwej zabudowy, stanu wieczystoksięgowego oraz obowiązujących na danym terenie dokumentów planistycznych.

Wielokrotnie jednak zdarza się, ze nie jesteśmy pewni, czy możemy zrealizować nasze plany na danej nieruchomości. W takich przypadkach powinniśmy skorzystać ze wsparcia wyspecjalizowanej w prawie budowlanym Kancelarii, która kompleksowo oceni możliwości inwestycyjne.

Kancelaria przeprowadzi Klienta przez cały proces inwestycyjny od działań związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do sporządzenia umowy z wykonawcą robót budowlanych i bezpiecznego zakończenia budowy umożliwiającego przystąpienie do użytkowania.

Obsługa transakcji nabycia oraz sprzedaży nieruchomości

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie sprzedaży nieruchomości przez Klientów w zakresie sporządzania oraz weryfikowania umów przedwstępnych, rezerwacyjnych, umów z pośrednikami oraz umów sprzedażowych. 

Sporządzamy projekty umów zgodne z oczekiwaniami i indywidualnymi potrzebami Klienta, które w pełni zabezpieczają jego interesy. Współpracujemy z doświadczonymi notariuszami. Dzięki naszym usługom Klient ma pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie oraz zgodnie z prawem. Bezpieczeństwo oraz satysfakcja Klienta są dla nas najważniejsze.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – analiza prawna dokumentów planistycznych

Od wielu lat obserwujemy dążenie gmin do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tych częściach ich terytoriów, dla których to nieruchomości wcześniej były wydawane wyłącznie decyzje o warunkach zabudowy. Wskazana praktyka stanowi szansę i zagrożenie dla inwestorów, a także właścicieli nieruchomości na terenie objętym procedurą uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z wywołaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego zmianą, w szczególności w zakresie składania wniosków i uwag w toku procedury planistycznej oraz zaskarżaniem planów do sądów administracyjnych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów w toku dyskusji publicznych w ramach procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naruszającego prawa Klienta. Nasze działania mają na celu jego zmianę lub stwierdzenie nieważności w toku postępowania przed sądami administracyjnymi. 

Pomagamy także w przypadku konieczności dochodzenia roszczenia związanego z obniżeniem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub dochodzenia przez Gminę renty planistycznej. 

Nasze usługi obejmują również wszystkie kwestie związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Usługi prawne z zakresu prawa budowlanego – zmiana sposobu użytkowania

Kancelaria świadczy pomoc osobom chcącym dokonać zmiany sposobu użytkowania nieruchomości poprzez analizę sprawy oraz przygotowanie stosownego wniosku i dokumentacji. Oferta obejmuje sporządzenie wniosku o zmianę sposobu użytkowania i reprezentację przed starostą powiatowym.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w przypadku nielegalnej zmiany sposobu użytkowania. Pomagamy również w sprawach dotyczących realizacji obiektów zamieszkania zbiorowego w budynkach jednorodzinnych oferując reprezentację przed organami nadzoru budowlanego. 

Samowole budowlane - reprezentacja w postępowaniach przed nadzorem budowlanym

Prawo budowlane nakłada na inwestorów kary oraz sankcje związane z budową lub wykonywaniem robót budowlanych bez pozwolenia, zgłoszenia albo niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w przypadku wszczęcia procedury przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Reprezentujemy Klienta na wszystkich etapach takich postępowań. Zawsze szukamy najdogodniejszych i najbezpieczniejszych rozwiązań prawnych – także w przypadku odkrycia samowoli budowalnej po wielu latach. 

Reprezentujemy również właścicieli nieruchomości w przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej na nieruchomościach sąsiednich. Nasze działania są skuteczne – wielokrotnie udało nam się wyegzekwować obowiązki ciążące na inwestorach, których nieruchomości sąsiadują z działkami naszych Klientów.

Spory związane z realizacją budowy – kompleksowa pomoc prawna

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sporów związanych z realizacją budowy – z wykonawcami, projektantami, kierownikami budów, geodetami oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Posiadamy doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń z polisy OC wykonawców, projektantów, kierowników budów, geodetów oraz inwestorów nadzoru inwestorskiego. Oceniamy zasadność dochodzonych roszczeń i reprezentujemy Klientów na etapie przedsądowym oraz sądowym. Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz budowlanymi, a także kosztorysantami, którzy pomogą ocenić stan techniczny inwestycji oraz wycenią szkodę.

Obsługa prawna sektora budowlanego - prawnik dla branży budowlanej

Kancelaria reprezentuje również przedsiębiorców z sektora budowlanego, oferując stałą i profesjonalną obsługę prawną, a także reprezentację przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami architektoniczno-budowlanymi. 

Zaufali nam projektanci, kierownicy budów, geodeci, a w ramach świadczenia pomocy prawnej wykorzystujemy nasze doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych zgłaszających się z problemami z zakresu Prawa budowlanego, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a także szczegółowych zagadnień rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Podziały nieruchomości, zniesienie współwłasności, sprawy geodezyjne

Kancelaria świadczy także kompleksowe usługi z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego mające na celu przeprowadzenie procedury zniesienia współwłasności łącznie z zagadnieniem podziału nieruchomości oraz innymi kwestiami geodezyjnymi.

Kancelaria współpracuje z geodetami na terenie całej Wielkopolski specjalizującymi się w tematyce podziału nieruchomości oraz inwentaryzacji powykonawczych.  W przypadku zainteresowania ofertą Kancelarii w sprawach budowlanych zapraszamy do współpracy.