Windykacja wierzytelności - spory sądowe i gospodarcze

Zakres usług
  1. analiza prawna stanów faktycznych oraz prawnych spraw o niezapłacone faktury lub nienależycie wykonane umowy
  2. opiniowanie oraz przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz umów gospodarczych
  3. przygotowywanie wezwań do zapłaty
  4. przygotowywanie wezwań do prawidłowego wykonania umowy
  5. dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym z weksla
  6. sporządzanie pozwów o zapłatę
  7. prowadzenie sporów o nienależycie wykonaną umowę, w tym z tytułu rękojmi
  8. zabezpieczanie roszczeń Klientów w postępowaniach zabezpieczających
  9. reprezentacja Klientów w sprawach sądowych dot. niezapłaconych faktur lub nienależycie wykonanych umów
  10. egzekucja należności przed komornikiem sądowym

Pozew o niezapłaconą fakturę – pomoc prawna. Kancelaria windykacyjna w Poznaniu

W dzisiejszych czasach zachowanie płynności finansowej jest jednym z kluczy do sukcesu w biznesie. Zatory płatnicze czy niesumienni kontrahenci stanowią poważne problemy dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dochodzenia roszczeń z niezapłaconej faktury. Oferta Kancelarii obejmuje szereg czynności, począwszy od sporządzenia wezwania do zapłaty czy rozmowy z nieuczciwym kontrahentem, aż po uzyskanie wyroku zasądzającego niespłaconą wierzytelność i jego wykonanie przez komornika sądowego w ramach postępowania egzekucyjnego.

Pozew z weksla – dochodzenie roszczeń o zapłatę z weksla in blanco

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o zapłatę z weksla in blanco. Usługi obejmują pomoc zarówno osobom, które dochodzą swoich roszczeń o zapłatę z weksla in blanco, jak i bronią się przed tymi roszczeniami. 

Pomoc prawna w sprawach o zapłatę z weksla in blanco obejmuje nie tylko uzupełnienie weksla, sporządzenie pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym czy napisanie zarzutów od wydanego nakazu zapłaty, ale także przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym właśnie poprzez weksel in blanco.

Nienależyte wykonanie umowy – roszczenia z tytułu rękojmi

Kancelaria świadczy pomoc w sporach o nienależycie wykonane umowy, ze szczególnym naciskiem na spory z deweloperami („Odszkodowania deweloperskie”). Pomoc ta obejmuje także wsparcie konsumentów poszkodowanych przez nierzetelnych sprzedawców lub firmy wykonawcze.

Specjalizacja Kancelarii obejmuje dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy, m.in. roszczeń o odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny (wynagrodzenia).

Zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym – weryfikacja umów

Prowadząc własny biznes nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji. Na szczęście na niektóre mamy mniejszy bądź większy wpływ, dzięki czemu możemy zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami podejmowanych decyzji. 

Aby uniknąć problemów z windykacją niezapłaconych faktur czy też nienależycie wykonanych umów przez nieuczciwych kontrahentów, Kancelaria świadczy kompleksowe usługi zabezpieczenia wierzytelności i umów poprzez umowy poręczenia czy inne formy zabezpieczenia zapłaty wierzytelności jak weksle in blanco, zastawy rejestrowe czy oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Prowadzenie sporów gospodarczych – obsługa prawna procesów sądowych

Doświadczony zespół Kancelarii gwarantuje kompleksową oraz profesjonalną obsługę sporów gospodarczych o zapłatę oraz z tytułu niewykonanych lub wadliwie wykonanych umów. 

Powierzając swoją sprawę Kancelarii, Klient zyskuje pewność, że jego sprawa zostanie poprowadzona w należyty sposób. Opieka Klienta obejmuje nie tylko prowadzenie bieżących sporów, ale wsparcie na przyszłość, aby uniknąć kolejnych, niepotrzebnych spraw sądowych.