Sankcja kredytu darmowego

Zakres usług
 1. bezpłatna analiza kredytu/pożyczki – pod kątem sankcji kredytu darmowego

 2. przedstawienie symulacji skutków sankcji kredytu darmowego

 3. przygotowanie pozwu o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego oraz zwrot nadpłaconych pieniędzy

 4. reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym, w tym przygotowanie do przesłuchania przed sądem

 5. przeprowadzenie rozliczenia z bankiem lub pożyczkodawcą po prawomocnym wyroku

 6. uzyskanie nowego harmonogramu

Sankcja kredytu darmowego - pomoc prawna dla kredytobiorców. Kancelaria w Poznaniu

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest pomoc kredytobiorcom (pożyczkobiorcom) w sprawach kredytów gotówkowych i tzw. chwilówek.

Zespół Kancelarii w oparciu o zdobyte doświadczenie dokonuje bezpłatnej analizy umowy pod kątem potencjalnych naruszeń, które mogą uprawniać kredytobiorcę (pożyczkobiorcę) do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim analizę umowy, przedstawienie korzyści wynikających ze skorzystania z sankcji kredytu darmowego i następnie dobór oraz omówienie optymalnej strategii procesowej. Reprezentujemy kredytobiorców (pożyczkobiorców) na etapie postępowania przedsądowego oraz sądowego. Pomagamy w rozliczeniu umowy (odzyskaniu nadpłaconych pieniędzy), jak i uzyskaniu nowego harmonogramu spłaty.

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (poprzednio ustawa z dnia 20 lipca 2001 r.) przewidziany został szereg obowiązków informacyjnych oraz formalnych spoczywających na kredytodawcy (bank, pożyczkodawca).

Oznacza to, że umowa musi zawierać określone elementy, aby mogła zostać uznana za zgodną z obowiązującymi przepisami. Brak któregokolwiek z elementów bądź błędne podanie któregoś z nich uprawnia kredytobiorcę (pożyczkobiorcę) do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Dotyczy to również zawarcia umowy w nieprawidłowej formie (co do zasady pisemnej).

Innymi słowy, podstawą skorzystania z sankcji kredytu darmowego są uchybienia dotyczące m.in. niezachowania formy pisemnej czy też niewłaściwego podania podstawowych danych umowy kredytu (rodzaj kredytu, okres obowiązania czy też zasady spłaty i wypłaty kredytu).

Do wspomnianych elementów (informacji, które muszą znaleźć się w umowie) zaliczymy w szczególności elementy takie jak:

 1. rodzaj kredytu;
 2. czas obowiązywania umowy;
 3. całkowita kwota kredytu;
 4. terminy i sposób wypłaty kredytu;
 5. rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta ustalona w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
 6. zasady i terminy spłaty kredytu;
 7. roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 8. termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy;
 9. prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;
 10. informacja o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie.

Na czym polega sankcja kredytu darmowego?

Jeżeli umowa nie zawiera np. postanowienia, które mówi, na ile została ona zawarta albo zawiera błędne informacje co do całkowitego kosztu kredytu (CKK) i w konsekwencji rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), konsument jest uprawniony do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Sankcję kredytu darmowego wykonuje się poprzez złożenie drugiej stronie umowy (kredytodawcy, pożyczkodawcy) stosownego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Oświadczenie takie można złożyć do roku licząc od dnia wykonania umowy.

W wyniku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego kredytobiorca (pożyczkobiorca) jest zobowiązany do zwrotu wyłącznie udostępnionej mu kwoty kredytu (pożyczki), a więc bez odsetek i innych kosztów (np. prowizji) w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Przykładowo: otrzymaliśmy pożyczkę w kwocie 50 tys. PLN na 5 lat. Jeżeli skorzystamy z sankcji kredytu darmowego będziemy zobowiązani do zwrotu wyłącznie kwoty 50 tys. PLN w okresie 5 lat oraz kosztów ustanowienia zabezpieczenia kredytu (pożyczki). Konsument nie musi zatem zwracać innych opłat, w szczególności odsetek.

Sankcja kredytu darmowego jest zatem czymś podobnym do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, gdzie strony rozliczają się 1 do 1 (zwracają sobie wzajemnie to, co względem siebie świadczyły).

Co mogę zyskać dzięki sankcji kredytu darmowego?

O czym była już mowa, w wyniku sankcji kredytu darmowego zwracamy wyłącznie udostępnioną nam kwotę kredytu (pożyczki).

Korzyści, jakie wiążą się z sankcją kredytu darmowego, są zatem następujące:

 • obowiązek zwrotu wyłącznie udostępnionej kwoty kredytu (pożyczki);
 • spłata udostępnionej kwoty kredytu (pożyczki) w pierwotnym terminie wskazanym w umowie;
 • obniżenie wysokości miesięcznej raty;
 • brak obowiązku spłaty odsetek oraz innych kosztów (opłat);
 • zwrot nadpłaconych pieniędzy.

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Z sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytu konsumenckiego do kwoty 255.550,00 PLN. Dotyczy to także umów pożyczek, umów o kredyt odnawialny czy też kredytu niezabezpieczonego hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego.

Sankcja kredytu darmowego nie dotyczy co do zasady kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości. Wynika to z faktu wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie dnia 22 lipca 2017 r.

Jeżeli mamy zatem kredyt hipoteczny zabezpieczony hipoteką możemy skorzystać z sankcji kredytu darmowego pod warunkiem, że umowa została zawarta do dnia 21 lipca 2017 r.

O sankcji kredytu darmowego nie mogą także zapomnieć kredytobiorcy (pożyczkobiorcy), którzy zawarli umowę pod rządami ustawy z dnia 20 lipca 2001 r., tj. pomiędzy 19 września 2002 r. a 18 grudnia 2011 r. (data obowiązywania niniejszej ustawy).

Sankcja kredytu darmowego a wynagrodzenie Kancelarii

Kancelaria stosuje jasne oraz przejrzyste zasady rozliczeń z Klientami. Wszystkie składniki wynagrodzenia ujęte są w umowie. Przed podjęciem współpracy z Kancelarią Klient otrzymuje informacje odnoście całkowitego kosztu obsługi prawnej oraz wszystkich kosztów sądowych w każdym z możliwych wariantów.

W ofercie Kancelarii przewidziany jest ratalny system płatności wynagrodzenia – tak, aby dostosować ofertę do potrzeb i możliwości Klientów.

Wynagrodzenie Kancelarii składa się z dwóch części: 1) wynagrodzenia wstępnego; 2) wynagrodzenia uzależnionego od sukcesu w sprawie. Znakomitą część wynagrodzenia Kancelarii stanowi wynagrodzenie za sukces w sprawie, płatne dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy. Dzięki temu Klient zyskuje pewność, że Kancelarii również zależy na pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy.

Wyrok TSUE C – 678/22 a sankcja kredytu darmowego

Szczególnie pomocny w kontekście sankcji kredytu darmowego może okazać się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-678/22, który dotyczyć będzie m.in. oceny postanowień przewidujących oprocentowanie nie tylko kwoty wypłaconej konsumentowi, ale również pozaodsetkowych kosztów kredytu (tj. prowizji lub innych opłat, które nie są składnikami wypłaconej konsumentowi kwoty kredytu, a które składają się na całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta w wykonaniu jego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu konsumenckiego).

Znakomita część kredytów, w tym pożyczek udzielanych przez banki czy tzw. parabanki (udzielające m.in. chwilówek) zawiera postanowienie umowne, które przewidują właśnie oprocentowanie tak kwoty wypłacanej konsumentowi, jak i pozaodsetkowych kosztów kredytu, np. prowizji.

Uznanie, że takie postanowienie jest niedozwolone oznaczać będzie, że w umowie źle został wyliczony całkowity koszt kredytu (CKK) i w konsekwencji rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), co otwierać będzie drogę do skorzystania z opisywanej sankcji kredytu darmowego.