Aktualności

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Raiffeisen

Postanowieniem z dnia 11 marca 2024 r., w sprawie I ACz 2084/23, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie banku Raiffeisen Bank International  Aktiengesellschaft, na postanowienie Sądu I Instancji (Sądu Okręgowego w Poznaniu), które dotyczyło zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania procesu. Przedmiotowa sprawa dotyczy unieważnienia kredytu EURO zawartego w

Czytaj więcej »

Kredyt EURO z 2010 r. zawarty z Polbank EFG nieważny

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, w sprawie I C 1680/23 dnia 27 marca 2024 r. wydał wyrok w którym uznał, że umowa kredytu EURO z 2010 r. zawarta z Polbank EFG (obecnie Raiffeisen) jest nieważna w całości oraz zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzone pozwem kwoty. Przedmiotowa umowa została zawarta w

Czytaj więcej »

Zwrot wynagrodzenia w sprawie o odstąpienie od wadliwie wykonanego projektu architektonicznego

W przedmiotowej sprawie Sądy obu instancji uznały, iż podmiot wykonujący dokumentację projektową wraz z projektem budowlanym ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwość tego projektu i późniejszy skutek w postaci odmowy udzielenia pozwolenia na budowę. W efekcie działań Kancelarii doszło do zwrotu uiszczonego przez zamawiających (Klientów Kancelarii) wynagrodzenia za wykonanie wadliwej dokumentacji

Czytaj więcej »

Zmiana niekorzystnej decyzji ZUS w trybie autokontroli

Decyzją z dnia 28 lutego 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu działając w trybie autokontroli zmienił niekorzystną dla płatnika składek (Klienta Kancelarii) decyzję i przyjął, że jeden z pracowników płatnika składek w wyznaczonym okresie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu). Wyżej wskazaną decyzję organ rentowy podjął

Czytaj więcej »

Prawomocne wstrzymanie spłaty kredytu w sprawie umowy EKSTRALOKUM

Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 21 lutego 2024 r., w sprawie I ACz 2095/23, oddalił zażalenie banku Santander Bank Polska S.A., na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu w toku postępowania sądowego. Sprawa dotyczy kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM zawartego z ówczesnym bankiem Kredyt Bank S.A.

Czytaj więcej »

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Nordea Habitat z 2010 r.   

W toku postępowania sądowego Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie I C 2712/23 z powództwa kredytobiorców o unieważnienie kredytu EURO (wzorzec kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 r.), postanowieniem z dnia 16 lutego 2024 r. zabezpieczył powództwo poprzez zawieszenie obowiązku dalszej spłaty kredytu przez kredytobiorców. Na uwagę zasługuje fakt, że mamy

Czytaj więcej »