Aktualności

Spłacony kredyt EURO nieważny – wygrana z mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 1 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy dochodzone pozwem kwoty (wyrażone w walucie EURO) wraz z kosztami postępowania sądowego. Sprawa dotyczy umowy kredytowej EURO z 2010 r. zawartej z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.), która to umowa została

Czytaj więcej »

Kredyt EURO Nordea Habitat z 2012 r. nieważny w całości

Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ustalił nieważność umowy kredytu EURO zawartej z bankiem Nordea Bank Polska S.A. w 2012 r. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzone pozwem kwoty. Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej zawartej w 2012 r., w której

Czytaj więcej »

Pozbawienie BTE wykonalności Deutsche Bank Polska S.A.

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie udzielił Klientowi Kancelarii zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie bankowego tytułu wykonawczego (BTE) wykonalności poprzez zawieszenie toczącego się przed Komornikiem sądowym postępowania egzekucyjnego. Dzięki ww. postanowieniu Komornik sądowy nie może dłużej prowadzić postępowania egzekucyjnego, w tym egzekucji z nieruchomości stanowiącej własność

Czytaj więcej »

Zawieszenie spłaty kredytu przeciwko Deutsche Bank

W prowadzonych sprawach przeciwko bankowi Deutsche Bank Polska S.A. (uprzednio: Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna), Kancelaria uzyskała zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłaty rat kredytu na czas trwania procesu. Opisywane sprawy dotyczą wzorców umownych z 2007 r. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia oznacza nie tylko brak obowiązku spłaty kredytu, ale również pozwala

Czytaj więcej »

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Raiffeisen

Postanowieniem z dnia 11 marca 2024 r., w sprawie I ACz 2084/23, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie banku Raiffeisen Bank International  Aktiengesellschaft, na postanowienie Sądu I Instancji (Sądu Okręgowego w Poznaniu), które dotyczyło zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania procesu. Przedmiotowa sprawa dotyczy unieważnienia kredytu EURO zawartego w

Czytaj więcej »

Kredyt EURO z 2010 r. zawarty z Polbank EFG nieważny

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, w sprawie I C 1680/23 dnia 27 marca 2024 r. wydał wyrok w którym uznał, że umowa kredytu EURO z 2010 r. zawarta z Polbank EFG (obecnie Raiffeisen) jest nieważna w całości oraz zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzone pozwem kwoty. Przedmiotowa umowa została zawarta w

Czytaj więcej »

Zwrot wynagrodzenia w sprawie o odstąpienie od wadliwie wykonanego projektu architektonicznego

W przedmiotowej sprawie Sądy obu instancji uznały, iż podmiot wykonujący dokumentację projektową wraz z projektem budowlanym ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwość tego projektu i późniejszy skutek w postaci odmowy udzielenia pozwolenia na budowę. W efekcie działań Kancelarii doszło do zwrotu uiszczonego przez zamawiających (Klientów Kancelarii) wynagrodzenia za wykonanie wadliwej dokumentacji

Czytaj więcej »

Zmiana niekorzystnej decyzji ZUS w trybie autokontroli

Decyzją z dnia 28 lutego 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu działając w trybie autokontroli zmienił niekorzystną dla płatnika składek (Klienta Kancelarii) decyzję i przyjął, że jeden z pracowników płatnika składek w wyznaczonym okresie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu). Wyżej wskazaną decyzję organ rentowy podjął

Czytaj więcej »

Prawomocne wstrzymanie spłaty kredytu w sprawie umowy EKSTRALOKUM

Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 21 lutego 2024 r., w sprawie I ACz 2095/23, oddalił zażalenie banku Santander Bank Polska S.A., na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu w toku postępowania sądowego. Sprawa dotyczy kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM zawartego z ówczesnym bankiem Kredyt Bank S.A.

Czytaj więcej »