Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zbycie udziałów jest jedną z form zmiany wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Do przejścia przez cały proces konieczne jest zawarcie umowy, zawiadomienie o tym fakcie wspólników i następnie przeprowadzenie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Zmiana składu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zbycie udziałów

W wyniku zbycia udziałów dochodzi do zmiany w strukturze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poprzez zbycie udziałów należy rozumieć wszelkie umowy (w szczególności sprzedaży czy darowizny), w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności udziałów z jednego wspólnika na rzecz innego wspólnika albo na rzecz osoby trzeciej (która nie jest jeszcze wspólnikiem danej spółki).

Warto pamiętać, że udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nabyć osoba fizyczna, jak i inna spółka, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Omawiana umowa (zbycia udziałów) to przede wszystkim umowa sprzedaży. W takiej umowie należy w sposób precyzyjny opisać przede wszystkim przedmiot umowy (sprzedawane udziały i ich ilość), cenę, jaką zbywca ma otrzymać od nabywcy, a także zapisy dotyczące chwili przejścia prawa własności udziałów.

Oczywiście umowa zbycia udziałów powinna zawierać także inne zapisy regulujące kwestię zawiadomienia danej spółki o zbyciu udziałów czy też odpowiedzialności za potencjalne wady prawne czy brak zapłaty ustalonej ceny w umówionym terminie.

Umowa zbycia udziałów dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Podpisując umowę zbycia udziałów należy także zweryfikować umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod kątem ograniczeń w zbywaniu udziałów, tj. prawo pierwszeństwa lub konieczność uzyskania zgody zarządu albo zgromadzenia wspólników na zbycie udziałów.

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zgłoszenie zmiany zarządowi

Ze zbyciem udziałów wiąże się obowiązek zawiadomienia zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zawarciu umowy przenoszącej własność udziałów. Najczęściej obowiązek ten spoczywać będzie na nabywcy.

Omawiane zawiadomienie dla celów dowodowych, jak i bezpieczeństwa obrotu, powinno zostać wysłane w formie pisemnej listem poleconym. Do zawiadomienia należy załączyć kopię zawartej umowy zbycia udziałów.

Zawiadomienie zarządu w sposób prawidłowy o zbyciu udziałów jest o tyle istotne, że z chwilą owego zawiadomienia dochodzi do skutecznego przejścia prawa własności udziałów w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tą też chwilą nabywamy prawo do wykonywania praw z nowo nabytych udziałów, np. wypłaty dywidendy (zysku).  

Ubocznie w wyniku zbycia udziałów zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien dokonać aktualizacji prowadzonej księgi udziałów.

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zmiana wspólnika w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

W terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zbyciu udziałów, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien złożyć wniosek w przedmiocie zmiany struktury wspólników do KRS. Zmiany takiej dokonuje się obecnie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS), a więc drogą elektroniczną.

Składając wniosek do KRS o zmianę wspólnika należy nie tylko wypełnić wniosek, ale również załączyć skany następujących dokumentów:

1) umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) nowej listy wspólników;

3) nowej listy osób uprawnionych do powołania zarządu;

4) dowodu uiszczenia opłaty – w wysokości 350,00 zł.

W przypadku wniosków składanych przez pełnomocników, konieczne jest także załączenie pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  a wspólnik posiadający mniej niż 10% udziałów

Na marginesie wartość pamiętać, że w KRS ujawniane są dane wspólników, którzy posiadają minimum 10 % udziałów w całym kapitale zakładowym spółki.

W konsekwencji, jeżeli:

1) wspólnik posiada więcej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki i w wyniku zbycia udziałów ich wysokość spadnie poniżej 10%, musimy takiego wspólnika wykreślić z KRS;

2) wspólnik w wyniku nabycia udziałów będzie posiadał mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym, nie składa się wniosku do KRS o wpisanie/ujawnienie takiego wspólnika.

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet (S24)

Opisując zagadnienie zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy także pamiętać o możliwości ich zbycia za pośrednictwem portalu S24. Umowę podpisuje się w systemie S24, a więc bez konieczności wizyty u notariusza. Wniosek do KRS składany jest przez system S24.

Pomoc prawna dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – obsługa korporacyjna

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *