Zwrot wynagrodzenia w sprawie o odstąpienie od wadliwie wykonanego projektu architektonicznego

W przedmiotowej sprawie Sądy obu instancji uznały, iż podmiot wykonujący dokumentację projektową wraz z projektem budowlanym ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwość tego projektu i późniejszy skutek w postaci odmowy udzielenia pozwolenia na budowę. W efekcie działań Kancelarii doszło do zwrotu uiszczonego przez zamawiających (Klientów Kancelarii) wynagrodzenia za wykonanie wadliwej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym.

Nadto Sądy przyjęły, że nawet pomimo istnienia szczególnych regulacji prawnoautorskich (w tym art. 55 prawa autorskiego umożliwiającego zatrzymanie przez autora dzieła wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż 25% wynagrodzenia umownego) w pełni należy podzielić stanowisko Kancelarii, co do podstawy kodeksowej art. 494 w związku z 471 Kodeksu cywilnego dla uwzględnienia roszczenia w związku z odstąpieniem od umowy i poniesioną szkodą z racji niemożności uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o wykonany utwór czy też dzieło.

Jednocześnie podzielono korzystne dla zamawiającego stanowisko, iż w kontekście odbioru projektu budowlanego – nie można jego przyjęcia zrównać z pojęciami odbioru z kodeksu cywilnego, czy z pojęciem przyjęcia utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, gdyż konieczna jest profesjonalna weryfikacja wykonania tego utworu czy też dzieła, której zamawiający (tut. Klient Kancelarii) nie ma na moment przekazania dokumentacji projektowej (weryfikacji i oceny prawidłowości wykonania dokonują bowiem właściwe organy administracji). 

Na marginesie dodać należy, iż w niniejszej sprawie przyjęto odpowiedzialność jednego z małżonków realizujących pracę do przedmiotów objętych małżeńską wspólnością majątkową.

Wyrok w niniejszej sprawie jest prawomocny. Zasądzone środki zostały zwrócone w całości przez stronę pozwaną.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *