Michal Śląski

Pozbawienie BTE wykonalności Deutsche Bank Polska S.A.

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie udzielił Klientowi Kancelarii zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie bankowego tytułu wykonawczego (BTE) wykonalności poprzez zawieszenie toczącego się przed Komornikiem sądowym postępowania egzekucyjnego. Dzięki ww. postanowieniu Komornik sądowy nie może dłużej prowadzić postępowania egzekucyjnego, w tym egzekucji z nieruchomości stanowiącej własność Klienta. Przedmiotowa sprawa dotyczy kredytu […]

Pozbawienie BTE wykonalności Deutsche Bank Polska S.A. Read More »

Zawieszenie spłaty kredytu przeciwko Deutsche Bank

W prowadzonych sprawach przeciwko bankowi Deutsche Bank Polska S.A. (uprzednio: Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna), Kancelaria uzyskała zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłaty rat kredytu na czas trwania procesu. Opisywane sprawy dotyczą wzorców umownych z 2007 r. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia oznacza nie tylko brak obowiązku spłaty kredytu, ale również pozwala na stwierdzenie, że z bardzo

Zawieszenie spłaty kredytu przeciwko Deutsche Bank Read More »

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Raiffeisen

Postanowieniem z dnia 11 marca 2024 r., w sprawie I ACz 2084/23, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie banku Raiffeisen Bank International  Aktiengesellschaft, na postanowienie Sądu I Instancji (Sądu Okręgowego w Poznaniu), które dotyczyło zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania procesu. Przedmiotowa sprawa dotyczy unieważnienia kredytu EURO zawartego w 2009 r. z ówczesnym bankiem

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Raiffeisen Read More »

Nieważność spłaconej umowy NORDEA – HABITAT z kursem negocjowanym

Wyrokiem z dnia 21 marca 2024 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat kapitałowo – odsetkowych (w walucie PLN oraz CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Przedmiotowa sprawa dotyczy wzorca umownego – kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z 2008 r. Na uwagę zasługuje fakt, że kredyt został przedterminowo spłacony

Nieważność spłaconej umowy NORDEA – HABITAT z kursem negocjowanym Read More »

Zwrot wynagrodzenia w sprawie o odstąpienie od wadliwie wykonanego projektu architektonicznego

W przedmiotowej sprawie Sądy obu instancji uznały, iż podmiot wykonujący dokumentację projektową wraz z projektem budowlanym ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwość tego projektu i późniejszy skutek w postaci odmowy udzielenia pozwolenia na budowę. W efekcie działań Kancelarii doszło do zwrotu uiszczonego przez zamawiających (Klientów Kancelarii) wynagrodzenia za wykonanie wadliwej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym.

Zwrot wynagrodzenia w sprawie o odstąpienie od wadliwie wykonanego projektu architektonicznego Read More »

Zmiana niekorzystnej decyzji ZUS w trybie autokontroli

Decyzją z dnia 28 lutego 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu działając w trybie autokontroli zmienił niekorzystną dla płatnika składek (Klienta Kancelarii) decyzję i przyjął, że jeden z pracowników płatnika składek w wyznaczonym okresie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu). Wyżej wskazaną decyzję organ rentowy podjął na skutek interwencji Kancelarii, dodatkowym

Zmiana niekorzystnej decyzji ZUS w trybie autokontroli Read More »

Prawomocne wstrzymanie spłaty kredytu w sprawie umowy EKSTRALOKUM

Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 21 lutego 2024 r., w sprawie I ACz 2095/23, oddalił zażalenie banku Santander Bank Polska S.A., na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu w toku postępowania sądowego. Sprawa dotyczy kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM zawartego z ówczesnym bankiem Kredyt Bank S.A. Wydane postanowienie jest prawomocne. Kredytobiorcy

Prawomocne wstrzymanie spłaty kredytu w sprawie umowy EKSTRALOKUM Read More »

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Nordea Habitat z 2010 r.   

W toku postępowania sądowego Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie I C 2712/23 z powództwa kredytobiorców o unieważnienie kredytu EURO (wzorzec kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 r.), postanowieniem z dnia 16 lutego 2024 r. zabezpieczył powództwo poprzez zawieszenie obowiązku dalszej spłaty kredytu przez kredytobiorców. Na uwagę zasługuje fakt, że mamy w niniejszej sprawie do czynienia

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Nordea Habitat z 2010 r.    Read More »

Wstrzymanie spłaty kredytu przeciwko PEKAO S.A.  – zabezpieczenie powództwa             

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie XII C 3097/22 na wniosek kredytobiorców wstrzymał obowiązek dokonywania przez nich spłat rat kredytu na czas trwania procesu. Przedmiotowa sprawa dotyczy wzorca umownego – kredytu budowlano-hipotecznego zawartego z bankiem Bank BPH S.A., w której to umowie niedozwolone postanowienia umowne znajdowały się w

Wstrzymanie spłaty kredytu przeciwko PEKAO S.A.  – zabezpieczenie powództwa              Read More »