Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka

W niniejszym artykule opisujemy, jakie są skutki prawne zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego, której istota sprowadza się do przekształcenia umowy kredytowej na skutek złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia w darmowy kredyt (pożyczkę).

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego

Do ww. umów zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Artykuł 45 niniejszej ustawy stanowi, iż w przypadku naruszenia przez kredytodawcę (pożyczkodawcę) określonych obowiązków, konsument (kredytobiorca/pożyczkobiorca) uprawniony jest do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego (powołując się właśnie na wspomniane naruszenia).

Najczęstszymi uchybieniami kwalifikującymi się pod sankcję kredytu darmowego są naruszenia takie jak: niezachowanie formy pisemnej, przekroczenie dopuszczalnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu czy wadliwe wyliczenie całkowitego kosztu kredytu (CKK) i rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO).

Jakie są skutki skorzystania z sankcji kredytu darmowego?

Podstawowym skutkiem sankcji kredytu darmowego jest obowiązek zwrotu przez kredytobiorcę (pożyczkobiorcę) tylko i wyłącznie otrzymanej kwoty kredytu (pożyczki). Kredytobiorca (pożyczkobiorca) nie musi zatem zwracać odsetek oraz innych kosztów (prowizji czy składek na ubezpieczenie).

Tytułem przykładu:

Bank wypłacił kredyt w wysokości 100 tys. PLN. Okres spłaty to 10 lat. W przypadku sankcji kredytu darmowego naszym obowiązkiem będzie zwrot wyłącznie kwoty 100 tys. PLN w okresie 10 lat. Po stronie banku nie będzie uprawnienia do żądania od nas zwrotu odsetek oraz innych opłat.

Należy pamiętać o tym, iż sankcja kredytu darmowego nie oznacza, że musimy niezwłocznie oddać cały udostępniony nam kapitał. Zwrot kapitału następuje co do zasady  w terminie i w sposób ustalony w umowie. W konsekwencji umowę spłacamy w dalszym ciągu zgodnie z harmonogramem – z tym zastrzeżeniem, że nasza miesięczna rata będzie dużo niższa, ponieważ obejmować ona będzie tylko część kapitałową (bez odsetek).

Jeżeli umowa nie przewiduje terminu spłaty kredytu, to zwracamy kredyt (pożyczkę) w następujących terminach: 1) pięć lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł; 2) dziesięć lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Co istotne, na poczet udostępnionej kwoty kredytu (pożyczki) zaliczane są dotychczas uiszczane raty w części kapitałowej. Nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której konsument po korzystnym rozstrzygnięciu sądowym, będzie musiał oddać bankowi natychmiast całą wypłaconą mu kwotę.

Skutek sankcji kredytu darmowego, czyli darmowy kredyt dla konsumenta

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego jest bardzo zbliżone do unieważnienia umowy, gdzie rozliczamy się 1 do 1 (oddajemy tylko to, co faktycznie otrzymaliśmy od drugiej strony, czyli kwotę kredytu/pożyczki).

Różnica polega na tym, że bank (pożyczkodawca, parabank) w przypadku sankcji kredytu darmowego nie ma prawa formułować w naszym kierunku jakichkolwiek innych roszczeń jak waloryzacja kwoty czy wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Co więcej, zwrot kwoty kredytu nie następuje niezwłocznie, a w sposób ustalony w umowie.

Innymi słowy, skutkiem sankcji kredytu darmowego jest – jak zresztą wskazuje sama nazwa – darmowy kredyt. Jest to niewątpliwie bardzo duża korzyść dla konsumenta, przemawiająca za skorzystaniem z pomocy profesjonalnej Kancelarii zajmującej się sankcją kredytu darmowego, która przeprowadzi stosowną symulację skutków skorzystania z sankcji kredytu darmowego, w tym pod kątem kosztów prowadzenia sporu sądowego.

Bezpłatna analiza umowy pod kątem sankcji kredytu darmowego

Nasza oferta obejmuje nie tylko analizę umowy, ale również reprezentację Klienta na etapie przedsądowym, w toku postępowania sądowego i następnie egzekucję od banku prawomocnego wyroku. Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości związane z sankcją kredytu darmowego, przebieg postępowania sądowego oraz koszty związane z prowadzeniem tego typu spraw.

3 thoughts on “Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka”

  1. Pingback: Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać pieniądze? - Kancelaria CST

  2. Pingback: Do jakich umów zastosowanie ma sankcja kredytu darmowego? - Kancelaria CST

  3. Pingback: Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego - Kancelaria CST

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *