Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać pieniądze?

Sankcja kredytu darmowego oznacza pozbawienie kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego, czyli utraty zarobku planowanego w ramach zawartej transakcji. Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje związane z sankcją kredytu darmowego.

W jakich sytuacjach można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim jednoznacznie wskazują, że naruszenie przez kredytodawcę obowiązków określonych w ustawie, a konkretnie:

  1. niedotrzymanie pisemnej formy umowy o kredyt lub
  2. niedotrzymanie wymogów formalnych dotyczących zakresu umowy lub
  3. przekroczenie dopuszczalnego limitu kwoty opłat i odsetek maksymalnych za opóźnienie w spłacie kredytu, lub
  4. przekroczenie dopuszczalnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu

– może skutkować skorzystaniem przez kredytobiorcę z sankcji kredytu darmowego.

Co oznacza w praktyce skorzystanie z sankcji kredytu darmowego?

W wyniku skorzystania z sankcji kredytu darmowego konsument-kredytobiorca (po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia o odpowiedniej treści) co do zasady zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów należnych kredytodawcy (oznaczonych w umowie opłat dodatkowych, prowizji, składek, kosztów itp.).

Dla przykładu pożyczkodawca udzielił pożyczki pieniężnej w wysokości 20.000 zł. W umowie nałożono na konsumenta obowiązek zapłaty (poza kwotą kredytu) – odsetek kapitałowych od pożyczki, prowizji, składki członkowskiej (łącznie w wysokości 5.000 zł). W wyniku sankcji kredytu darmowego konsument zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty wszystkich wymienionych wyżej należności. Musi jedynie zwrócić wskazaną wyżej kwotę 20.000 zł na rzecz pożyczkodawcy.

Sankcja kredytu darmowego – od kiedy jest skuteczna?

Złożenie przez konsumenta oświadczenia przewidzianego przepisami ustawy powoduje, że z chwilą doręczenia kredytodawcy oświadczenia wygasają wszelkie roszczenia wobec konsumenta o zapłatę odsetek i pozostałych kosztów określonych w umowie o kredyt konsumencki. W praktyce oznacza to, że od tej chwili nie musi on dokonywać zapłaty odsetek i innych zobowiązań przewidzianych umową.

Ile można zyskać na sankcji kredytu darmowego – jak rozliczyć się z bankiem?

Ważne jest to, że sankcja kredytu darmowego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku dotyczącego zwrotu kwoty kredytu. Konsument co do zasady powinien zwrócić tę kwotę w terminie i w sposób określony w umowie.

Jednak, jeżeli w toku spłacania umowy kredytobiorca (pożyczkobiorca) spłacił odsetki lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty na rzecz kredytodawcy (pożyczkodawcy) – to powstaje po stronie kredytobiorcy (pożyczkobiorca) roszczenie o zwrot uiszczonych kwot (odsetek jak i innych kosztów).

Pierwszym krokiem jest złożenie właściwego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. W przypadku odmowy przez kredytodawcę (pożyczkodawcę) zwrotu nadpłaconych pieniędzy, konieczne będzie wystosowanie wezwania do zapłaty i następnie złożenie pozwu do sądu. 

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie sankcji kredytu darmowego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *