Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty?

Prawidłowo napisane wezwanie do zapłaty stanowi podstawę do odzyskania należności na drodze przedsądowej oraz jest jednym z koniecznych elementów pozwu o zapłatę.

Skuteczne wezwanie do zapłaty – forma oraz elementy wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty nie jest skomplikowanym pismem, ale dla swej skuteczności powinno zawierać następujące elementy:

– oznaczenie stron – adresata oraz strony, do której jest kierowane

– datę wezwania do zapłaty

– wysokość żądanej kwoty wraz ze wskazaniem, z czego ona wynika, np. z niezapłaconych faktur VAT

– początkową datę naliczania odsetek

– numer konta, na które należy dokonać wpłaty

– informację, że wezwanie do zapłaty stanowi próbę polubownego rozwiązania sporu

– termin, w którym dłużnik powinien zapłacić

– podpis.

Oczywiście wezwanie do zapłaty może zawierać także inne elementy, jak:

– ostrzeżenie o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

– żądanie zapłaty kwoty 40 EURO z tytułu tzw.  poniesionych kosztów odzyskiwania należności na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wysyłając wezwanie do zapłaty należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej formy. Wskazanym jest, aby wezwanie do zapłaty zostało sporządzone w formie pisemnej oraz wysłane listem poleconym, tj. za potwierdzeniem nadania (biały druk na poczcie) na adres naszego dłużnika.

Wezwanie do zapłaty może zostać dodatkowo wysłane za tzw. potwierdzeniem odbioru (żółta karteczka).

Skuteczne wezwanie do zapłaty a pozew o zapłatę

Wezwanie do zapłaty stanowi informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu w rozumieniu art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wezwanie do zapłaty jest zatem elementem formalnym pozwu – brak informacji o tym, czy strony próbowały w sposób polubowny zakończyć spór nie tylko stanowi brak formalny pozwu (skutkujący jego zwrotem), ale może również (brak wysłania wezwania do zapłaty przed wniesieniem pozwu) stanowić podstawę do obciążenia nas kosztami postępowania nawet, jeżeli wygramy proces.

Z powyższych informacji wynika, jak ważne jest poprzedzenie wniesienia pozwu do sądu o zapłatę wezwaniem do zapłaty, w tym, aby to wezwanie zostało wysłane w sposób prawidłowy i zawierało wszystkie niezbędne elementy.

Nie wolno również zapominać o tym, że wezwanie do zapłaty jest szansą na ugodowe zakończenie sporu między stronami, co pozwala na uniknięcie kosztów potencjalnego postępowania sądowego. Jest to zatem najszybsza i najwygodniejsza forma rozwiązania sporu. W niektórych bowiem przypadkach nasz kontrahent mógł po prostu zapomnieć o terminie płatności albo mieć przejściowe problemy z płynnością finansową.

Korzyści płynących ze skutecznego wezwania do zapłaty jak widać jest wiele.

Wezwanie do zapłaty – pomoc prawna w odzyskaniu należności

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *