Pozew o zapłatę a brak umowy w formie pisemnej

Wielokrotnie w obrocie gospodarczym współpraca między stronami odbywa się bez zawarcia pisemnej umowy. Co w sytuacji, gdy nie mamy spisanej umowy, a kontrahent odmówi nam zapłaty za zamówiony towar?

Spór sądowy o niezapłaconą fakturę VAT a brak umowy

Niespisanie przez strony umowy w formie pisemnej nie świadczy o tym, że do jej zawarcia nie doszło. Wręcz przeciwnie, albowiem o zawarciu umowy (np. sprzedaży) może świadczyć sama korespondencja e-mail, w której strony uzgadniają, jaki towar ma zostać dostarczony, w jakim terminie oraz za jaką kwotę (cenę).

Znakomita część umów, np. sprzedaży, dostawy czy o dzieło co do zasady dla swej ważności nie wymaga zachowania jakiejkolwiek formy szczególnej, np. pisemnej.

W przypadku zatem sporu z naszym kontrahentem możemy opierać się na prowadzonej korespondencji e-mail, dowodach dostarczenia towarów (dokumenty WZ) czy też wystawionych fakturach VAT i dowodzić, że nie tylko doszło do zawarcia umowy, ale również do jej wykonania – z czym wiąże się obowiązek zapłaty. 

Szczególnie istotnym dowodem są faktury VAT, zwłaszcza jeżeli nasz kontrahent po ich dostarczeniu nie odesłał ich bez zaksięgowania i w konsekwencji odliczył koszt faktury VAT od uzyskanego przychodu (kolokwialnie ujmując „wrzucił ją w koszty”).

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – niezapłacona faktura VAT

Z myślą o potencjalnym sporze sądowym pierwszym naszym krokiem w walce o odzyskanie niezapłaconych pieniędzy jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Pismo to jest nie tylko szansą na polubowne zakończenie sprawy, ale także jednym z elementów formalnych pozwu (próba podjęcia przedsądowego rozwiązania sporu).

Co więcej, przedsądowe wezwanie do zapłaty – w przypadku np. braku jakiejkolwiek reakcji drugiej strony – może stanowić dodatkowy argument w postępowaniu sądowym. Dodatkowo w wezwaniu takim można zamieścić ostrzeżenie o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, co często mobilizuje nierzetelnych kontrahentów do spłaty przeterminowanych faktur VAT.

W przypadku braku odpowiedzi strony wzywanej do zapłaty lub odmowy zapłaty jakiejkolwiek kwoty za wykonaną przez nas umowę, nie pozostaje nic innego jak sporządzić pozew o zapłatę do właściwego sądu.

Pozew z faktury – pomoc prawna w sprawach przeciwko nierzetelnym kontrahentom

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o tzw. niezapłacone faktury VAT. Analizujemy dowody pod kątem zasadności roszczenia Klienta, sporządzamy stosowne wezwanie do zapłaty i następnie pozew o zapłatę do sądu. Prowadzimy również negocjacje w imieniu naszych Klientów, tak, aby niezapłacone należności odzyskać możliwie jak najszybciej i jak najmniejszym kosztem.