Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W artykule analizujemy zagadnienie wpływu zbycia nieruchomości na możliwość złożenia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czyli posiadania legitymacji do zaskarżania planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – realizacja inwestycji

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi kluczową informację dla właścicieli nieruchomości na terenie danej gminy. Miejscowy plan, jako akt prawa miejscowego, reguluje kwestie możliwej zabudowy na danym terenie.

Tym samym miejscowy plan określa on przeznaczenie konkretnych działek i ustala parametry możliwych do realizacji inwestycji. Niejednokrotnie mieszkańcy Gminy pozostają niezadowoleni z treści uchwały i w tym kontekście powstaje pytanie, czy podjęcie uchwały przez Radnych wyklucza możliwość jego kwestionowania w przyszłości?

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W tym wpisie skupimy się na zagadnieniu zbycia nieruchomości w trakcie trwania postępowania zainicjowanego w wyniku skierowanej już skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Interes prawny – podstawa skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Przypominając – aby skierować skargę należy jednak posiadać interes prawny. Co to oznacza? Mówiąc najprościej, musi istnieć związek pomiędzy postanowieniami uchwały miejscowego planu a naszą sytuacją prawną, najczęściej będzie to ograniczenie możliwości zabudowy, a nawet całkowity jej zakaz!

Wskazany interes prawny musi być aktualny i musi dotyczyć takiej sytuacji prawnej, którą można określić jako własna, indywidualna i konkretna danej osoby. Tym samym nie może być to generalne naruszenie, niezwiązane z sytuacją konkretnego skarżącego.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 13 września 2022 r., VII SA/Wa 1677/21: Związek ten powinien polegać na tym, że uchwała narusza, pozbawia lub ogranicza tak rozumiany interes lub uprawnienie wnoszącego skargę jako indywidualnego podmiotu albo członka określonej wspólnoty samorządowej.”

Interes prawny a zbycie nieruchomości przez skarżącego po wniesieniu skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Niestety, Sądy stoją na stanowisku, że jest to podstawa do odrzucenia skargi.

Postanowieniem z dnia 7 marca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II OSK 178/23, wydanej potwierdził wskazaną powyżej linię orzeczniczą.

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że: „Skuteczne wniesienie skargi na uchwałę rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), jest uzależnione od wykazania naruszenia przez ten akt indywidualnego i aktualnego interesu prawnego skarżącego. Podmiot, który w chwili podjęcia czy wejścia w życie uchwały był właścicielem nieruchomości objętej planem, ale później ją zbył, niezależnie od przyczyn tego zbycia, traci na rzecz nowego właściciela prawo do wniesienia skargi.”

Tym samym istotny pozostaje status właścicielski przez cały okres trwania postępowania w wyniku skierowania skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zbycie nieruchomości powoduje utratę możliwości jego kwestionowania i to pomimo skierowanej już do Sądu skargi.

Pomoc prawna w sporządzeniu skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *