Odpowiedzialność biura podróży za zagubiony lub opóźniony bagaż

Artykuł dotyczy zagadnienia dotyczącego zagubienia bagażu przez linie lotnicze podczas zorganizowanej imprezy turystycznej przez biuro podróży.

Opóźniony lub zagubiony bagaż podczas imprezy turystycznej

Czy podczas długo wyczekiwanego urlopu Twój bagaż został opóźniony lub zagubiony a biuro podróży nie chce udzielić pomocy? Zaginiecie lub opóźnienie bagażu stanowi nieprawidłowość, do której usunięcia niewątpliwie zobligowane jest biuro podróży.

Otoczenie podróżnego należytą oraz odpowiednią opieką – obowiązki biura podróży

To właśnie na organizatorze imprezy turystycznej spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej oraz należytej opieki uczestnikowi imprezy turystycznej, który znalazł się w ciężkiej sytuacji.

Bezspornie należy uznać, iż zagubienie bagażu stanowi trudną sytuację dla podróżnego. W konsekwencji, której uczestnik imprezy turystycznej pozbawiony jest niezbędnych rzeczy do zaspokojenia podstawowych potrzeb. W szczególności odzieży, środków higieny osobistej oraz produktów kosmetycznych. W takiej sytuacji biuro podroży zobligowanie jest do niezwłocznego dostarczenia bagażu do miejsca zakwaterowania uczestnika imprezy turystycznej w trakcie trwania urlopu.

Niniejszy obowiązek biura podróży został określony w art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511 z późn. zm.) ,,Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w art. 48 ust. 11”.

Niewywiązanie się ze spoczywających obowiązków jako organizator imprezy turystycznej przy jednoczesnym braku zachowania należytej staranności przy organizacji usługi turystycznej, stanowi uchybienie, które pozostaje głęboko rażące wobec uczestnika imprezy turystycznej i może mieć wpływ na zakres odpowiedzialności biura podróży za zagubiony lub opóźniony bagaż.

Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika lotniczego

Biuro podróży w całości odpowiada za nienależyte wykonanie umowy przez swoich podwykonawców. Jeżeli zatem elementem umowy o organizację imprezy turystycznej jest przelot samolotem to biuro podroży ponosi odpowiedzialność za przewoźnika lotniczego. W konsekwencji biuro podróży ponosi odpowiedzialność za zagubiony lub opóźniony bagaż.

Wszelkie roszczenie w tym zakresie mogą być kierowane bezpośrednio do biura podróży (mogą ale nie muszą być kierowane do konkretnego przewoźnika. Wybór tutaj należy do uczestnika imprezy turystycznej). Co do zasady odpowiedzialność za szkody doznane podczas zorganizowanych imprez turystycznych – o czym była już mowa – ponosi bowiem organizator (czyli biuro podróży).

Niniejszą zasadę zawarto w art. 48 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którą ,,Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych”. Odpowiedzialność tą potwierdziły wielokrotnie polskie sądy w wyrokach zasądzających na rzecz klientów biur turystycznych obniżki ceny, odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Tym samym w przypadku powierzenia przewoźnikowi lotniczemu wykonania własnego zobowiązania (przelotu z miejsca A do miejsca B), biuro podróży odpowiada wobec uczestników imprezy turystycznej za jej wykonanie i w konsekwencji za wszelkie powstałe uchybienia takie jak zagubiony lub opóźniony bagaż.

Zagubiony lub opóźniony bagaż – odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży

W przypadku nienależytego wykonania umowy w postaci zagubienia lub opóźnienia bagażu, uczestnik imprezy turystycznej doznaje zarówno szkody majątkowej jak i niemajątkowej.

W konsekwencji tego biuro podróży jest zobowiązane do naprawienia powstałej szkody poprzez wypłatę odpowiedniego świadczenia pieniężnego – w postaci odpowiednio odszkodowania (utrata bagażu, znajdujących się w nim rzeczy, konieczność zakupu nowych rzeczy takich jak ubrania i środki higieny osobistej) oraz zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Należy pamiętać, aby w trakcie urlop zgłosić fakt zagubionego lub opóźnionego bagażu rezydentowi lub bezpośrednio biuru podróży. Nieprawidłowości (fakt ich zgłoszenia) należy udokumentować, np. w postaci pisemnego zgłoszenia na którym podpis złoży rezydent lub w formie wiadomości e-mail. Warto również zrobić listę zagubionych rzeczy i zbierać dowody (paragony) zakupu wszelkich niezbędnych nam rzeczy.

Oczywiście aby pociągnąć biuro podróży do odpowiedzialności konieczne jest w pierwszej kolejności sporządzenie reklamacji nieudanych wakacji. W odpowiedzi na wspomniane reklamacje biura podróży bardzo często – błędnie – przerzucają całkowitą odpowiedzialność na linie lotnicze, wskazując że to do przewoźnika należy kierować swoje roszczenia. W przypadku negatywnej odpowiedzi lub wypłaty zaniżonej kwoty z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, aby odzyskać pieniądze od biura podróży konieczne jest sporządzenie i wysłanie do sądu pozwu o zapłatę.

Pomoc prawna w sprawach turystycznych – reklamacja i pozew przeciwko biuru podróży

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *