Spłacony kredyt frankowy – jak odzyskać pieniądze?

W przypadku spłaty kredytu frankowego kredytobiorca jest w dalszym ciągu uprawniony do żądania od banku zwrotu nadpłaconych pieniędzy.

Spłata kredytu frankowego a możliwość odzyskania pieniędzy

Okoliczność, że kredyt frankowy został spłacony nie oznacza, że frankowicz nie może żądać od banku zwrotu nadpłaconych pieniędzy. Wielu frankowiczów nie zdaje sobie z tego faktu sprawy. Zdecydowana bowiem większość spraw dotyczy tzw. kredytów aktywnych, a więc kredytów, które są cały czas spłacane.

W przypadku tzw. zamkniętego kredytu (spłaconego) argumentacja jest analogiczna jak przy kredycie aktywnym – z tym zastrzeżeniem, iż pozew nie zawiera (nie może zawierać) roszczenia o ustalenie nieważności umowy. Pozew dotyczyć może wyłącznie żądania zapłaty (zwrotu nadpłaconych pieniędzy). Jest to tzw. przesłankowa nieważność umowy kredytu frankowego.

Spłacony kredyt frankowy – ile można odzyskać od banku?

Żądanie pozwu w przypadku spłaconego kredytu frankowego (zarówno indeksowanego, jak i denominowanego) powinno dotyczyć tzw. nadwyżki ponad udostępniony kapitał (kwotę kredytu).

Tytułem przykładu: bank wypłacił nam kwotę kredytu w wysokości 200 tys. PLN. Spłaciliśmy na poczet umowy łącznie 350 tys. PLN. W przypadku spłaconego wcześniej kredytu frankowego w pozwie można dochodzić wspomnianej nadwyżki ponad udostępniony kapitał, tj. kwoty 150 tys. PLN (350 tys. PLN – 200 tys. PLN).

Jeżeli kredyt był częściowo spłacany w walucie PLN oraz w walucie CHF kwotę nadpłaty musimy odpowiednio wyliczyć, z uwzględnieniem kursu średniego NBP z dnia wymagalności naszego żądania. Pozew o zapłatę w przypadku spłaconego kredytu frankowego powinno poprzedzać wezwanie do zapłaty i następnie oświadczenie o potrąceniu wzajemnych roszczeń stron.  

O czym warto pamiętać, dochodzenie roszczeń w przypadku spłaconego kredytu frankowego jest znaczenie prostsze niż pozywanie banku o aktywną, spłacaną jeszcze umowę.

Spłata kredytu frankowego a przedawnienie roszczeń

Niezwykle istotną okolicznością jest to, że w przypadku umów, w których znajdują się klauzule niedozwolone, bieg terminu przedawnienia liczy się od momentu, w którym konsument dowiedział się o tym, że w jego umowie znajdują się takowe klauzule.

Oznacza to dość małe prawdopodobieństwo uwzględnienia potencjalnego zarzutu przedawnienia roszczeń. Oczywiście jest to okoliczność, która winna zostać ustalona przed podjęciem procesu przeciwko bankowi o zwrot nadpłaconych pieniędzy.

Spłata kredytu w EURO a możliwość odzyskania pieniędzy

Pomoc prawna w przypadku spłaconego kredytu frankowego

Oferta Kancelarii obejmuje pomoc w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, wyliczenie nadpłaconych pieniędzy oraz reprezentację Klienta na etapie przedsądowym oraz sądowym, w tym potencjalne rozmowy ugodowe.