Umorzenie postępowania upadłościowego a ponowny wniosek

Artykuł dotyczy problematyki ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości, w sytuacji umorzenia postępowania upadłościowego.

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Podstawowym warunkiem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest stwierdzenie wystąpienia u dłużnika stanu niewypłacalności. Aby do niego doszło, dłużnik musi utracić płynność finansową, która wiąże się z brakiem możliwości spłaty swoich wierzycieli.

Niewypłacalność dłużnika jest podstawową przesłanką, aby sąd mógł wydać pozytywne dla dłużnika rozstrzygnięcie. Jest to pierwsza okoliczność która powinna zostać zweryfikowana przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Umorzenie postępowania upadłościowego

W określonych przez przepisy przypadkach Sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe – nawet jeżeli mamy do czynienia ze stanem niewypłacalności (przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej) i doszło już do ogłoszenia upadłości.  

Dotyczy to sytuacji gdy dłużnik:

– nie wskaże lub nie wyda syndykowani całego majątku lub niezbędnych dokumentów;

– nie wykonuje ciążących na nim obowiązków;

– podał we wniosku o ogłoszenie upadłości niezgodne z prawdą lub niezupełne dane.

Umorzenie postępowania upadłościowego jest wysoce niekorzystne dla upadłego, ponieważ pozbawia go dobrodziejstwa jakim jest umorzenie zobowiązań w wyniku realizacji planu spłaty.

Ponowna upadłość (wniosek o ogłoszenie upadłości) a dawny stan prawny

Czy wydanie przez Sąd takiego postanowienia, zamyka całkowicie drogę do upadłości? Obecnie, przepisy ustawy prawo upadłościowe nie przewidują sytuacji, w której dłużnik po umorzeniu postępowania upadłościowego nie będzie mógł złożyć ponownego wniosku o upadłość konsumencką.

Sytuacja prawna sprzed marca 2020 r. była nieco inna, ponieważ zgodnie z art. 4914 ustawy prawo upadłościowego sąd mógł oddalić wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku m.in. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, a postępowanie zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika.

W tym przypadku przepisy prawa nakazywały sądowi oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości w razie wcześniejszego umorzenia postępowania. Wprawdzie istniała możliwość ponownego złożenia wniosku, lecz był on uwzględniany tylko w sytuacji, w której zmieniły się jakieś okoliczności życiowe uzasadniające zastosowanie względów słuszności lub humanitarnych.

Ponowna upadłość (wniosek o ogłoszenie upadłości) a obecny stan prawny

Jednak w wyniku nowelizacji prawa upadłościowego z marca 2020 r. wskazany przepis został uchylony, a sąd stracił możliwość oddalenia wniosku. Jeżeli będzie on sporządzony w sposób rzetelny, sąd zobowiązany jest do ogłoszenia upadłości dłużnika raz jeszcze.

Nadmienić należy, iż w swojej dotychczasowej praktyce Kancelaria skutecznie składała ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości, w sytuacji w której doszło wcześniej do umorzenia postępowania upadłościowego.

Podsumowując, obecny stan prawny nie przewiduje okoliczności, w których dłużnik nie będzie mógł złożyć ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy wcześniejsze postępowanie prowadzone w stosunku do niego, zostało przez sąd umorzone. Jednak zaznaczyć należy, że wcześniejsze umorzenie postępowania może mieć wpływ na ocenę postawy dłużnika i tym samym wpłynąć na długość ustalonego wobec upadłego planu spłaty (a w skrajnych przypadkach nawet skutkować odmową ustalenia planu spłaty).

Pomoc prawna w sprawach upadłościowych

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *