Ugoda z bankiem a unieważnienie kredytu frankowego

Z uwagi na korzystne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, coraz częściej banki nakłaniają kredytobiorców do rozwiązania sprawy kredytu frankowego w sposób ugodowy. Czy takie rozwiązanie opłaca się frankowiczom?

Unieważnienie kredytu frankowego – jakie korzyści dla frankowicza?

Na dzień dzisiejszy znakomita część spraw o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego kończy się poprzez unieważnienie zawartej umowy i zwrot przez bank na rzecz kredytobiorcy nadpłaconych pieniędzy.  

Przy nieważnej umowie strony rozliczają się bowiem 1 do 1. Kredytobiorca oddaje tylko i wyłącznie udostępniony mu przez bank kapitał, a bank zwraca kredytobiorcy nadpłaconą kwotę kredytu.

Dodać należy, iż w sprawach frankowych pozwy są bardzo często formułowane w oparciu o tzw. teorię dwóch kondykcji. Kredytobiorca żąda w procesie zwrotu wszystkich uiszczonych kwot. Od tych kwot naliczane są przez kilka lat procesu odsetki za opóźnienie, które bardzo często wynoszą kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy dodatkowego zysku dla frankowicza.

Unieważnienie kredytu frankowego a zwrot kapitału

W sprawach frankowych oraz kredytów EURO czy dolarowych, bank może żądać od kredytobiorcy co najwyżej zwrotu udostępnionej mu kwoty kredytu.

Innymi słowy: kredytobiorca otrzymał od banku na mocy umowy kredytowej kwotę w wysokości 200.000 PLN- jest to kwota, którą kredytobiorca powinien zwrócić do banku w przypadku stwierdzenia nieważności umowy frankowej.

Waloryzacja kwoty kredytu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Zgodnie z orzecznictwem TSUE bank nie ma prawa żądać od kredytobiorcy tzw. waloryzacji kwoty kredytu czy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Kwestię tę rozstrzygnął wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r., sygn. akt C – 520/21.

Ostatnio zresztą głośno było o komunikacie mBank S.A., który podjął decyzję o cofnięciu toczących się spraw o waloryzację kwoty kredytu lub wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Co więcej, mBank S.A. zapowiedział, że nie będzie wnosił więcej tego typu pozwów do sądów.

Ugoda z bankiem w sprawie frankowej a nieważność kredytu frankowego

Z uwagi na brak możliwości żądania przez bank waloryzacji kwoty kredytu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, możliwość naliczania przez kredytobiorców odsetek za opóźnienie za okres trwania procesu (często kilkuletniego), a w skrajnych przypadkach przedawnienie żądania zwrotu kapitału (kwoty kredytu), banki coraz częściej składają kredytobiorcom propozycje ugodowe. Propozycje te z biegiem czasu stają się coraz korzystniejsze.

W obecnej sytuacji to frankowicze mają większe pole do manewru i otrzymując propozycję ugodową w sprawie frankowej nie tylko nie powinniśmy od razu zgadzać się na przedstawione warunki, ale podjąć stosowne rozmowy (wynegocjowanie jak najkorzystniejszych warunków) i wykonać symulację, jak wyglądałoby rozliczenie z bankiem przy unieważnieniu umowy.

Ugoda polega bowiem na ustępstwach z obu stron, w tym ze strony kredytobiorcy. Pamiętajmy, że w sprawach frankowych to kredytobiorcy mają wszystkie argumenty po swojej stronie. Bardzo często najlepszym rozwiązaniem jest mimo wszystko proces sądowy, w wyniku którego korzyści dla frankowicza są dużo większe niż jakakolwiek ugoda (uwzględniając także koszty związane z usługą prawnika).

Ugoda z bankiem a kredyty w EURO  

Niemniej w przestrzeni medialnej tzw. eurowicze są – niesłusznie – pomijani. Warto w sprawach dotyczących kredytów EURO także zweryfikować możliwość unieważnienia takiej umowy.

Oferta na prowadzenie sprawy o unieważnienie kredytu frankowego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *