Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Art. 45 ust. 5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wprowadza granicę czasową dla skorzystania przez kredytobiorcę z uprawnienia sankcji kredytu darmowego (złożenia skutecznego prawnie oświadczenia). W tym zakresie ustawa wskazuje, że możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. 

Termin na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego a „wykonanie umowy”

Użyte w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim sformułowanie „po upływie roku od dnia wykonania umowy„, zgodnie ze stanowiskiem przeważającym w orzecznictwie należy rozumieć w taki sposób, że co do zasady uprawnienie to wygasa po upływie roku od daty wykonania obowiązków dotyczących świadczenia głównego (kwoty kredytu) i świadczeń ubocznych przez strony umowy. 

W typowych wypadkach umowę o kredyt konsumencki uznaje się zatem za wykonaną w dniu, w którym konsument spłacił ostatnią należność z tytułu tej umowy na rzecz kredytodawcy.

Warto także odwołać się w tym miejscu do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2023 r. (sygn. akt I ACa 368/22), zgodnie z którym: „(…) roczny termin prekluzyjny (a nie termin przedawnienia) liczyć należy dopiero od wykonania umowy przez obie strony”.  Cytowany termin (roczny termin prekluzyjny) odnosi się – w treści uzasadnienia niniejszego wyroku – do złożenia oświadczenia w przedmiocie skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego.

Oczywiście należy mieć na uwadze odmienne stanowiska, zgodnie z którym roczny termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego rozpoczyna swój bieg z dniem, w którym doszło do wykonania umowy przez kredytodawcę (kredytodawca udostępnił konsumentowi kwotę kredytu/pożyczki).

Czy w trakcie wykonywania umowy mogę złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredyty darmowego?  

Na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. W okresie wykonywania umowy (brak spłaty całości kredytu, w tym odsetek) konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego.

W omawianej bowiem sytuacji tak naprawdę nie rozpoczął biegu roczny termin na złożenie właściwego oświadczenia, co powoduje, że w każdej chwili można skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

W toku wykonywania umowy – powołując się na złożone oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego – konsument może również pozwać bank lub inną instytucją powołując się na określone naruszenia i domagać się ustalenia, że w sposób skuteczny doszło do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Czy gdy bank wypowiedział mi umowę, też mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W orzecznictwie sądów powszechnych dominuje pogląd, że wypowiedzenie umowy o kredyt konsumencki nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia do skorzystania z sankcji kredytu darmowego (i to niezależnie od podstawy prawnej tego wypowiedzenia i tego kto go dokonał). 

Sankcja kredytu darmowego może zatem być także jedną z linii obrony w sporze z bankiem lub inną instytucją udzielającą kredytów/pożyczek.

Kiedy mogę skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego?

Z sankcji kredytu darmowego można skorzystać w przypadku naruszenia przez kredytodawcę/pożyczkodawcę obowiązków uregulowanych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przede wszystkim chodzi o kwestie takie jak przekroczenie dopuszczalnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu czy wadliwe wyliczenie całkowitego kosztu kredytu (CKK).

Kancelaria w Poznaniu od sankcji kredytu darmowego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *