Santander Consumer Bank S.A.
umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF standardowe oprocentowanie - odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach Santander Consumer Bank S.A., których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:
„Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) PLN nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określony w § 1. Kredyt jest wypłacany w złotych polskich zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej Umowy” – § 2 ust. 1 Umowy;
„Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków” – § 3 ust. 2 Umowy.
Dla oceny treści umowy znaczenie mają także następujące zapisy
„Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy” – § 5 ust. 3 Umowy;
„Raty kredytu wraz z należnymi odsetkami płatne są w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość CHF” – § 5 ust. 4 Umowy;
„Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku” – § 5 ust. 5 zd. 2 Umowy.
Ocena szans na unieważnienie umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF standardowe oprocentowanie wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Zofia Lehmann
Sygnatura: XII C 1151/20
Data wyroku: 05.04.2022 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Sędzia: Anna Strzebinczyk – Stembalska
Sygnatura: I C 1407/20
Data wyroku: 20.04.2022 r.
Rozstrzygnięcie: odfrankowienie
Sąd: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sędzia: Wojciech Damaszko
Sygnatura: I ACa 1037/22
Data wyroku: 20.12.2022 r.
Rozstrzygnięcie: zmiana zaskarżonego wyroku i ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sędzia: Kinga Śliwińska – Buśkiewicz
Sygnatura: I ACa 228/23
Data wyroku: 09.01.2024 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot