Raiffeisen Bank International AG (dawny: EFG Eurobank ERGASIS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Polbank EFG S.A.)
– umowa o kredyt hipoteczny - odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach dawnego EFG Eurobank ERGASIS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Polbank EFG S.A. (obecnie: Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft), których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:
„Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF” – § 2 ust. 1 zd. 2 Umowy;
„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredy następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczanego jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień § 11” – § 7 ust. 4 Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG;
„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązująca w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu; 2) jeśli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu” – § 9 ust. 2 Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG.
Ocena szans na unieważnienie umowy o kredyt hipoteczny zawartej z EFG Eurobank ERGASIS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Polbank EFG S.A., wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko EFG Eurobank ERGASIS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Polbank EFG S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
Sędzia: Katarzyna Wilczyńska
Sygnatura: I C 396/20
Data wyroku: 18.05.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Anna Hyży – Sowińska
Sygnatura: XVIII C 892/22
Data wyroku: 28.06.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędzia: Piotr Bednarczyk
Sygnatura: XXVIII C 4151/21
Data wyroku: 20.06.2022 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
Sędzia: Hanna Wawrzyniak
Sygnatura: II C 1586/22
Data wyroku: 29.06.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sędzia: Krzysztof Józefowicz
Sygnatura: I ACa 914/21
Data wyroku: 14.02.2023 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Iwona Godlewska
Sygnatura: XVIII C 2294/20
Data wyroku: 07.04.2022 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Agnieszka Wieczorek
Sygnatura: I C 848/20
Data wyroku: 28.06.2021 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sędzia: Małgorzata Goldbeck – Malesińska, Małgorzata Mazurkiewicz – Talaga, Mikołaj Tomaszewski
Sygnatura: I ACa 1083/21
Data wyroku: 14.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Agnieszka Wieczorek
Sygnatura: I C 572/20
Data wyroku: 21.06.2021 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Sędzia: Iwona Szkudłapska – Ćwik
Sygnatura: I C 653/21
Data wyroku: 06.12.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Katarzyna Jelewska – Sterczała 
Sygnatura: I C 1357/21
Data wyroku: 30.11.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Sędzia: Mirosława Makowska
Sygnatura: I C 1680/23
Data wyroku: 27.03.2024 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu EURO oraz zasądzenie dochodzonych kwot