PKO BP S.A.
umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny, umowa kredytu hipotecznego MIX – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach PKO BP S.A., których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:
„Ilekroć w umowie użyto jedno z poniższych określeń oznacza ono odpowiednio: 8) Tabela kursów – Tabelę kursów PKO BP SA obowiązującą w chwili dokonywania przez PKO BP SA określonych w umowie przeliczeń kursowych” – § 1 pkt 8 Umowy;
„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego” – § 5 ust. 4 Umowy;
„Potrącanie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów)” – § 13 ust. 7 Umowy;
„W przypadku wypłaty kredytu albo transzy kredytu w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej Tabeli kursów” – § 4 ust. 2 Części Ogólnej Umowy;
„W przypadku dokonywania spłat zadłużenia kredytobiorcy z: 1) ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów; 3) rachunku technicznego – środki z rachunku będą pobierane w walucie kredytu w wysokości stanowiącej kwotę kredytu lub raty; wpłaty dokonywane na rachunek techniczny w walucie innej niż waluta kredytu, będą przeliczane na walutę kredytu przy zastosowaniu kursów kupna/sprzedaży dla walut, obowiązujących w PKO BP SA według aktualnej Tabeli kursów” – § 22 ust. 2 Części Ogólnej Umowy.
Ocena szans na unieważnienie kredytu – umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny, umowa kredytu hipotecznego MIX wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko PKO BP S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Anna Łosik
Sygnatura: XII C 2849/21
Data wyroku: 30.09.2022 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Sędzia: Paweł Marycz
Sygnatura: I C 1830/21
Data wyroku: 10.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Joanna Ciesielska – Borowiec
Sygnatura: XVIII C 2721/21
Data wyroku: 12.04.2023 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Rejonowy w Jarocinie
Sędzia: Agnieszka Fórmankiewicz
Sygnatura: I C 947/20
Data wyroku: 25.10.2021 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Sędzia: Adrianna Wziętal
Sygnatura: II Ca 1196/21
Data wyroku: 23.06.2022 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Sylwester Ksiądz
Sygnatura: XII C 755/22
Data wyroku: 16.01.2023 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy