mBank S.A. (dawniej: BRE Bank S.A., MultiBank S.A)
- umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF - umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF - odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach mBank S.A., których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:
„3. Waluta waloryzacji Kredytu: CHF. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia **************** według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi ******************. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie” – § 1 ust. 3 – 3A Umowy;
„Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. ************** zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji” – § 3 ust. 3 zd. 2 Umowy;
„mBank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia kredytu” – § 7 ust. 1 Umowy;
„Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” – § 11 ust. 4 Umowy.
Do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisane zostały klauzule stosowane przez mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank Spółka Akcyjna) w części dotyczącej zasad ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych oraz w przedmiocie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego: Klauzula nr 5743 (wpisana wobec BRE Banku Spółka Akcyjna) Na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 27 grudnia 2010 r., w sprawie XVII AmC 1531/09 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r., w sprawie VI ACa 441/13, do rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisana została klauzula:
„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (…), obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”
Klauzula nr 6068 (wpisana wobec BRE Banku Spółka Akcyjna) Na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie XVII AmC 2600/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r., w sprawie VI ACa 1521/12, do rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisana została klauzula:
„Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji”
Ocena szans na unieważnienie umowy kredytu umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko mBank S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Sędzia: Katarzyna Bójko-Narczewska
Sygnatura: XV C 731/21
Data wyroku: 16.02.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Sędzia: Karolina Halagiera
Sygnatura: I C 380/22
Data wyroku: 13.12.2022 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Sędzia: Rafał Szurka
Sygnatura: I C 1202/21
Data wyroku: 13.04.2022 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Sędzia: Przemysław Banasik, Ewa Tomaszewska, Karolina Sarzyńska
Sygnatura: I ACa 1148/22
Data wyroku: 26.05.2023 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Zofia Lehmann
Sygnatura: XII C 1032/22
Data wyroku: 13.07.2022 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Magda Inerowicz
Sygnatura: XVIII C 2198/20
Data wyroku: 16.12.2021 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sędzia: Ryszard Marchwicki, Mariola Głowacka, Bogdan Wysocki
Sygnatura: I ACa 336/22
Data wyroku: 05.09.2023 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Sędzia: Joanna Cyganek
Sygnatura: I C 415/20
Data wyroku: 08.01.2021 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Sędzia: Małgorzata Idasiak – Grodzińska
Sygnatura: I ACa 359/21
Data wyroku: 17.11.2021 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Sędzia: Joanna Rawska – Szklarz
Sygnatura: I C 776/22
Data wyroku: 30.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Gdańsku Sędzia: Jarosław Łukowski Sygnatura: I C 820/22 Data wyroku: 09.12.2022 r. Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Bydgoszcz Sędzia: Ewa Gatz-Rubelowska Sygnatura: I C 55/21 Data wyroku: 31.01.2022 r. Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Apelacyjny w Gdańsku Sędzia: Anna Strugała Sygnatura: V ACa 330/22 Data wyroku: 09.11.2022 r. Rozstrzygnięcie: prawomocne zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie Sędzia: Edyta Sornat – Unisk Sygnatura: XXVIII C 9204/21 Data wyroku: 02.05.2022 r. Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu Sędzia: Barbara Chylak Sygnatura: XVIII C 2192/20 Data wyroku: 04.04.2022 r. Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sędzia: Andrzej Daczyński, Mikołaj Tomaszewski, Małgorzata Goldbeck – Malesińska
Sygnatura: I ACa 781/22
Data wyroku: 26.05.2023 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Katarzyna Gawecka
Sygnatura: I C 1137/23
Data wyroku: 27.11.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie
Sędzia: Adam Dryll
Sygnatura: II C 1323/23
Data wyroku: 15.02.2024 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot