ING Bank Śląski
umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF CHF – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach ING Bank Śląski S.A., których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:
„Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat” – § 1 ust. 1 zd. 2 Umowy;
„Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia kredytu” – § 2 ust. 4 Umowy;
„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu” – § 4 ust. 1 Umowy.
Ocena szans na unieważnienie umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko ING Bank Śląski S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Katarzyna Porada – Łaska
Sygnatura: I C 502/21
Data wyroku: 28.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Sędzia: Hanna Daniel
Sygnatura: I C 1359/22
Data wyroku: 18.05.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy