EURO Bank S.A. (obecnie Bank Millennium S.A.)
– umowa kredytu hipotecznego – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach dawnego EURO Bank S.A. (obecnie Bank Millennium S.A.) których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna) mają następującą treść:
„Kwota Kredytu wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia Umowy wynosu 121 980,50 CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość Kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy może być różna od podanej w niniejszym punkcie” – § 1 ust. 4 Umowy;
„Kwoty Rat spłaty Kredytu indeksowanego do waluty obcej określone są w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie” – § 7 ust. 6 Umowy;
„Wysokość zadłużenia z tytułu udzielonego Kredytu indeksowanego do waluty obcej wyrażona jest w walucie obcej, po przeliczeniu uruchomionych środków po kursie kupna danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu ich uruchomienia” – § 6 ust. 1 zd. 2 Regulaminu;
„Kwoty rat Kredytu indeksowanego do waluty obcej określone są w harmonogramie spłaty w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym spłatę Raty określonym w Umowie” – § 11 ust. 5 Regulaminu.
Ocena szans na unieważnienie kredytu hipotecznego dawnego EURO Bank S.A. wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko EURO Bank S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Katowicach
Sędzia: Katarzyna Zadora
Sygnatura: I C 554/21
Data wyroku: 16.11.2022 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot