CREDIT AGRICOLE BP S.A. (dawniej LUKAS Bank Spółka Akcyjna)
– umowa kredytu – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach dawnego Lukas Bank S.A. (obecnie Credit Agricole Bank Polska S.A.) których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna) mają następującą treść:

„Bank udziela Kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego w kwocie *********************** CHF (…)” – § 1 ust. 1 Umowy; „(…) co stanowi kwotę ******************* CHF przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia ****************** r. (…)” – § 4 ust. 1 Umowy;
„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według kursu kupna dewiz, obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz (…).” – § 4 ust. 3 zd 1 Umowy;
„Wypłata kredytu następuje w złotych polskich według kursu kupna dewiz obowiązującego w dniu wypłaty kredytu według Tabeli kursów walut” – § 31 ust. 1 zd. 1 Regulaminu;
„Spłata kredytu oraz prowizji dokonywana jest w złotych polskich jako równowartość wymagalnej kwoty spłaty wyrażonej w walucie obcej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży dewiz określonego w Tabeli kursów walut obowiązującej w dniu wpływu środków na rachunek techniczny Klienta” – § 31 ust. 2 Regulaminu.
Ocena szans na unieważnienie kredytu dawnego Lukas Bank S.A. wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Barbara Chylak
Sygnatura: XVIII C 4/23
Data wyroku: 02.11.2023 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
Sędzia: Agnieszka Perehubka
Sygnatura: III C 152/22
Data wyroku: 06.02.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot