Bank Millennium S.A.
umowa kredytu hipotecznego – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach Banku Millennium S.A., których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna) mają następującą treść:

„Kredyt indeksowany jest do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Obcych Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy” – § 2 ust. 2 Umowy;
„Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem Kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA”– § 7 ust. 1 Umowy.
Do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisane zostały klauzule wobec Banku Millennium Spółka Akcyjna, które są tożsame z zapisami dotyczącymi zasad ustalania wysokości salda kredytu oraz wysokości poszczególnych rat kredytu. Klauzula nr 3178 (wpisana wobec Banku Millennium Spółka Akcyjna) Na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt XVII AmC 426/09 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r., sygn. akt VI ACa 420/11, do rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisana została klauzula:
„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
Klauzula nr 3179 (wpisana wobec Banku Millennium Spółka Akcyjna) Na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt XVII AmC 426/09 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r., sygn. akt VI ACa 420/11, do rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisana została klauzula:
„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”.
Ocena szans na unieważnienie kredytu – umowy kredytu hipotecznego wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Sędzia: Renata Tarnowska
Sygnatura: I C 1247/22
Data wyroku: 21.02.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Krakowie
Sędzia: Edyta Żyła
Sygnatura: I C 548/22
Data wyroku: 02.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Sędzia: Karolina Halagiera
Sygnatura: I C 455/22
Data wyroku: 21.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Sędzia: Małgorzata Gronowska – Plust
Sygnatura: I C 537/22
Data wyroku: 27.04.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Katarzyna Gawecka
Sygnatura: I C 2655/21
Data wyroku: 29.12.2022 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Rejonowy w Gdyni
Sędzia: Katarzyna Małgorzata Nowicka – Midziak
Sygnatura: I C 515/23
Data wyroku: 19.02.2024 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot