Odpowiedzialność biura podróży za pożar podczas urlopu

W niniejszym artykule omawiamy odpowiedzialność biura podróży za pożar podczas urlopu, w tym możliwość żądania od biura podróży obniżenia ceny za wycieczkę oraz zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Biuro podróży a odpowiedzialność za niezgodności podczas urlopu

Zasadą jest, że biuro podróży odpowiada za niezgodności, które mają miejsce podczas naszego wypoczynku. Dotyczy to przede wszystkim takich kwestii jak:

  1. zaniżony standardu hotelu;
  2. nieświeże, monotonne jedzenie;
  3. brak właściwej opieki pilota/rezydenta;
  4. opóźniony lot;
  5. zagubienie, zniszczenie bagażu;
  6. kradzież rzeczy w hotelu.

Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, biuro podróży ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych, które są ujęte w umowie o udział w imprezie turystycznej, w szczególności przewóz, zakwaterowanie czy wyżywienie.

Co istotne, odpowiedzialność biura podróży jest niezależna od tego, czy dana usługa (np. zakwaterowanie) jest wykonywana bezpośrednio przez to biuro, czy tzw. innego dostawcę usług turystycznych (np. hotelarza). Innymi słowy, jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej obejmuje zakwaterowanie, to biuro podróży ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania hotelarza.

Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności a odpowiedzialność biura podróży

Odpowiedzialność biura podróży nie ma jednak nieograniczonego charakteru. Są pewne wyjątki, w których to odpowiedzialność ta jest ograniczona lub wyłączona.

Dotyczy to m.in. tzw. nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności rozumianych jako sytuacja pozostająca poza kontrolą strony powołującej się na nią, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych: „Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że: 3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami”.

Warto dodać, iż omawianymi okolicznością mogą być sytuacje takie jak wybuch wojny czy epidemii, a także katastrofy naturalne, np. pożar. W kontekście oceny, czy mamy do czynienia z nieuniknioną i nadzwyczajną okolicznością konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie dana sytuacja była poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację (tut. biuro podróży) i czy w konsekwencji skutków tej sytuacji nie można było uniknąć.

Pożar jako nieunikniona i nadzwyczajna okoliczność podczas urlopu

Niewątpliwie pożar może zostać potraktowany jako nieunikniona i nadzwyczajna okoliczność, która będzie podstawą do zwolnienia biura podróży z odpowiedzialności.

Wracając jednak do przytoczonej definicji nieuniknionej i nadzwyczajnej okoliczności są sytuacje, w których to biuro podróży poniesie pełną odpowiedzialność za pożar mający miejsce podczas naszego urlopu.

W szczególności pełna odpowiedzialność dotyczyć będzie sytuacji, w której na miejscu naszego planowanego wypoczynku panują już pożary. Biuro podróży wiedząc o pożarze nie powinno w takim wypadku dopuścić do odbycia imprezy turystycznej. W tym stanie rzeczy pożar nie jest nieuniknioną i nadzwyczajną okolicznością – tym bardziej, iż skutków zaistniałej sytuacji można uniknąć poprzez odwołanie imprezy turystycznej z uwagi na kwestię bezpieczeństwa.

Zwrot pieniędzy przez biuro podróży a pożar

W przypadku, gdy mamy do czynienia z nieuniknioną i nadzwyczajną okolicznością, biuro podróży powinno dokonać zwrotu zapłaconej ceny za całość lub część urlopu.

Przytoczony wcześniej przepis art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprost stanowi, że podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Wyłącznie odpowiedzialności biura podróży nie dotyczy zatem uprawnienia turysty do żądania obniżenia ceny. Żądanie to dotyczy w szczególności sytuacji, w której z uwagi na pożar: 1) wakacje w ogóle się nie odbyły; 2) wakacje zostały skrócone i nastąpił wcześniejszy powrót do domu; 3) zostaliśmy przeniesieni do hotelu o niższym standardzie.

Zatem w sytuacji pożaru podczas urlopu jesteśmy uprawnieni do żądania obniżenia ceny od biura podróży. Konieczne jest oczywiście wyliczenie odpowiedniej kwoty, którą to biuro miałoby zwrócić.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop a pożar podczas urlopu

Co do zasady roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie należy się podróżnemu, jeżeli niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Niezgodnością tą (nieuniknioną i nadzwyczajną) może być pożar.

W przypadku jednak wykazania, że pożar nie jest taką niezgodnością (np. biuro podróży wiedziało o pożarach na miejscu urlopu), przysługuje nam jako podróżnym uprawnienie nie tylko żądania obniżenia ceny, ale także odszkodowania oraz zadośćuczynienia za zmarnowany urlop w postaci szkody niemajątkowej wyrażającej się w zawiedzionych nadziejach, co do spodziewanych, przyjemnych przeżyć związanych z zakupioną imprezą turystyczną, a także wysoce negatywnych doznaniach związanych z uczestnictwem w niej (np. konieczność ucieczki przed pożarem).

Pomoc prawna dla turystów poszkodowanych przez pożar podczas urlopu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *