Raiffeisen Bank International AG (dawny: Raiffeisen Bank Polska S.A.)
umowa kredytu mieszkaniowego – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach dawnego Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie: Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft), których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:
„W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota Kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w RAIFFEISEN Bank Polska Spółka Akcyjna” – § 2 ust. 1 Umowy;
„W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu, poza wymienionymi w § 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej (w walucie) przeliczonej: 1) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w RAIFFEISEN Bank Polska S.A. (…)” – § 10 ust. 4 pkt 1 Umowy;
„Zmiana stopy procentowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, nie stanowi zmiany warunków Umowy Kredytu i może nastąpić w przypadku: 2) Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD: a) zmiany stopy referencyjne określonej dla danej waluty lub b) zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest walutą kredytu, c) nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu” – § 9 ust. 2 pkt 2 Umowy;
„Tabela Kursów – pierwsza ogłoszona w danym dniu Tabela kursów dewiz dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna” – § 2 pkt 21 Regulaminu;
„Dla Kredytu udzielonego w walucie obcej – CHF, EUR lub USD Bank stosuje następujące kursy walut: 1) dla uruchomienia Kredytu – kurs kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia Kredytu Tabelą Kursów; 2) dla spłaty zobowiązań z tytułu Kredytu (kapitał i odsetki) – kurs sprzedaży danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania Tabelą kursów (…)” – § 7 ust. 3 Regulaminu;
„Zmiana stopy procentowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, nie stanowi zmiany warunków Umowy Kredytu i może nastąpić w przypadku: 2) Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD: a) zmiany stopy referencyjne określonej dla danej waluty ustalanej przez Bank na podstawie parametrów rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub w krajach z zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest walutą Kredytu, o co najmniej 0,01 punktu procentowego, lub b) zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest walutą kredytu, c) nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu, d) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Narodowy Bank Polski oraz warunków jej odprowadzania, e) zmiany kosztów ponoszonych przez Bank przy pozyskiwaniu środków służących finansowaniu Kredytów udzielanych przez Bank o co najmniej 0,01 punktu procentowego, a w szczególności zmiany kosztów pozyskiwania środków od klientów nie bankowych, kosztów transakcji FX swap oraz zmiany stopy oprocentowania lokat jednomiesięcznych na rynku międzybankowym” – § 8 ust. 2 pkt 2 Regulaminu;
„W przypadku Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu (…) wyrażone w walucie obcej, spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty (podanej w walucie) przeliczonej: 1) w przypadku wpłat dokonanych na rachunek wskazany w Umowie przed terminem określonym w harmonogramie spłat lub w tym terminie – wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z Tabelą Kursów obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie” – § 18 ust. 6 pkt 1 Regulaminu.
Ocena szans na unieważnienie umowy kredytu mieszkaniowego wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędzia: Iwona Golda – Pauszek
Sygnatura: XXVIII C 19989/22
Data wyroku: 08.12.2022 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy