Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO PB S.A.)
– umowa kredytu mieszkaniowego Nordea - Habitat – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.), których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:

Kredyt denominowany:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków” – § 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy;
„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków” – § 11 ust. 3 Części Ogólnej Umowy;
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ Harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany, 2/ Spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo – odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty z Tabeli kursów z dnia spłaty” – § 13 ust. 7 Części Ogólnej Umowy.

Kredyt indeksowany:

„Kwota udzielonego kredytu z zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość zobowiązania Kredytobiorcy do spłaty, wyrażona w CHF, określana będzie po wypłacie całej kwoty kredytu i po przeliczeniach na tę walutę po kursie jej kupna, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków” – § 1 ust. 2 Części Szczególnej Umowy;
„1. W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej: 1/ Kwota udzielonego kredytu określona jest w CSU w złotych, z zastrzeżeniem, że kwota ta jest indeksowana do waluty obcej na zasadach, określonych w pkt 2; 2/ Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po bezgotówkowym kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków” – § 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy;
„W przypadku wypłat w złotych, kwota transzy po wypłaceniu przeliczana jest przez Bank na walutę, do jakiej kredyt jest indeksowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu i momencie wypłaty środków” – § 16 ust. 4 Części Ogólnej Umowy;
„W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej: 3/ Spłata kredytu w złotych następuje w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo – odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według ostatniej Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty” – § 19 ust. 3 Części Ogólnej Umowy.
Ocena szans na unieważnienie kredytu – umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Nordea Bank Polska S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Renata Pelz
Sygnatura: I C 1762/21
Data wyroku: 27.04.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędzia: Ewa Suchecka – Bartnik
Sygnatura: III C 1973/20
Data wyroku: 20.10.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędzia: Piotr Grenda
Sygnatura: XXVIII C 3292/21
Data wyroku: 08.05.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Katowicach
Sędzia: Adrianna Wziętal
Sygnatura: II C 1036/20
Data wyroku: 17.11.2021 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sędzia: Joanna Naczyńska, Lucyna Morys-Magiera, Jolanta Polko
Sygnatura: I ACa 649/22
Data wyroku: 05.10.2023 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Sędzia: Anna Terlecka
Sygnatura: I C 266/23
Data wyroku: 26.10.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Barbara Chylak
Sygnatura: XVIII C 576/23
Data wyroku: 18.12.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Sędzia: Renata Lech
Sygnatura: I C 988/23
Data wyroku: 24.11.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy (kredytu EURO) i zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędzia:  Michał Maj
Sygnatura: XXVIII C 17852/21
Data wyroku: 05.10.2023 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w sprawie spłaconego kredytu

Sąd: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Sędzia:  Szymon Pilitowski 
Sygnatura: I C 2237/21
Data wyroku: 13.05.2024 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w sprawie spłaconego kredytu

Sąd: Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
Sędzia: Sylwia Hajnrych
Sygnatura: II C 1001/23
Data wyroku: 07.06.2024 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim 
Sędzia: Paweł Lasoń
Sygnatura: I C 434/23
Data wyroku: 21.06.2024 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy EURO i zasądzenie dochodzonych kwot

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia:  Barbara Chylak
Sygnatura: XVIII C 3257/23
Data wyroku: 10.07.2024 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w sprawie kredytu EURO