GETIN Noble Bank S.A. (dawny GETIN Bank S.A.)
umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach GETIN Noble Bank S.A. (dawniej GETIN Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi” albo „w Katowicach DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi) których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:
„waluta indeksacyjna – CHF” – § 1 ust. 14 Umowy;
„(…) indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby **************** CHF, rzeczywista równowartość kredytu zostanie określona po wypłacie kredytu” – § 2 ust. 1 Umowy;
„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków” – § 4 ust. 3 Umowy;
„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty” – § 6 ust. 3 Umowy;
„Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następny, dniu po upływie terminie wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów” – § 10 ust. 3 zd. 1 Umowy;
„W przypadku kredytu indeksowanego w walucie obcej, kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów z dnia wpływu środków” – § 19 ust. 5 Regulaminu.
Ocena szans na unieważnienie kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF dawnego GETIN Bank S.A. wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko GETIN Noble Bank S.A.

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Sędzia: Katarzyna Dyrduł – Meissner
Sygnatura: IX C 1136/20
Data wyroku: 30.12.2022 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Rejonowy w Szamotułach
Sędzia: Kajetan Kosterkiewicz
Sygnatura: I C 533/21
Data wyroku: 26.10.2022 r.
Rozstrzygnięcie: oraz zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Katowicach
Sędzia: Krzysztof Żyłka
Sygnatura: I C 738/22
Data wyroku: 18.04.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy