Bank Ochrony Środowiska S.A.
umowa kredytu hipotecznego denominowanego – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach Banku Ochrony Środowiska S.A., których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna) mają następującą treść:
„Uruchomienie kredytu następuje w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu na CHF po kursie kupna dewiz obowiązującym w banku w dniu uruchomienia kredytu” – § 1 ust. 4 Umowy;
„Kredytobiorca zobowiązany jest dokonywać spłaty rat kredytu w złotych, według kursu sprzedaży ogłaszanego przez Bank na dzień spłaty określony w Umowie kredytu” – § 11 ust. 2 Umowy;
„Realizacja kredytu denominowanego następuje w złotych w wysokości odpowiadającej równowartości kredytu wyrażonego w walucie wymienialnej przeliczone, wg Tabeli kursów, po kursie kupna: 1) dewiz w przypadku bezgotówkowej realizacji kredytu; 2) pieniędzy w przypadku gotówkowej realizacji kredytu” – § 33 Regulaminu udzielania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kredytów hipotecznych dla osób fizycznych.
„Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie bazowej kredytu w Umowie kredytu, po ustalonym wg Tabeli kursów kursie sprzedaży: 1) dewiz przy płatnościach w formie bezgotówkowej; 2) pieniędzy przy płatnościach w formie gotówkowej” – § 34 ust. 1 Regulaminu udzielania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kredytów hipotecznych dla osób fizycznych.
Ocena szans na unieważnienie kredytu – umowy kredytu hipotecznego denominowanego wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Sąd:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Sędzia: Agnieszka Leszczyńska – Rydlewska
Sygnatura: I C 2724/23
Data wyroku: 25.03.2024 r.
Rozstrzygnięcie:  ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot